Psalms 9

I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
Ho an'ny mpiventy hira, Almoth-laben. Salamo nataon'i Davida. Hidera an'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho; hanambara ny fahagaganao rehetra aho.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
Ho faly sy ho ravoravo aminao aho; hankalaza ny anaranao aho ry Avo Indrindra ô,
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
Satria lasa nihodina ny fahavaloko, nirepirepy izy ka ringana tsy ho eo anatrehanao.
For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
Fa efa nitsara ahy Hianao ka nanome ahy ny rariny; mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao Hianao ho Mpitsara marina.
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehinao ho faty mandrakizay doria.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
Ny amin'ny fahavalo, dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravàna azy; ary izay tanàna efa noravanao, dia very na dia ny fahatsiarovana azy aza.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa nametraka ny sezany hitsarany Izy,
And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
Ary Izy hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana, eny hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana Izy.
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
Ka dia Jehovah no ho fiarovana avo ho an'ny mahantra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana Izy.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
Ary hatoky Anao izay mahalala ny anaranao; fa tsy foinao izay mitady Anao, Jehovah ô.
Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
Mankalazà an'i Jehovah,Izay mitoetra any Ziona; ambarao any amin'ny firenena ny asany.
When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
Fa izay manadin-drà dia mahatsiaro ny ory; tsy manadino ny fitarainany Izy.
Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
Mamindrà fo amiko, Jehovah ô; mitsinjova ny fahoriako avy amin'izay mankahala ahy, Ry Mpanandratra ahy ho afaka amin'ny vavahadin'ny fahafatesana,
That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
Mba holazaiko avokoa ny fideràna Anao rehetra; eo am-bavahadin'i Ziona zanakavavy no hifaliako amin'ny famonjenao.
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
Ny jentilisa efa latsaka tamin'ny lavaka izay nohadiny, ny fandrika harato izay nafeniny efa nahazo ny tongony,
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
Jehovah efa nanao izay mampiseho ny tenany ho Mpitsara; namandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asan'ny tànany Izy.
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
Hiverina ho any amin'ny fiainan-tsi-hita ny ratsy fanahy, dia ny jentilisa rehetra izay manadino an'Andriamanitra.
For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
Fa tsy ho mandrakizay no hanadinoana ny malahelo; ary tsy ho very mandrakizay ny fanantenan'ny mahantra.
Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
Mitsangàna, Jehovah ô, aoka tsy hahery ny olona; aoka hotsaraina eo anatrehanao ny jentilisa.
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
Asio fampahatahorana izy, Jehovah ô; aoka ho fantatry ny jentilisa fa olona ihany izy.