Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
Ho an'ny mpiventy hira Al-hagitith. Salamo nataon'i Davida. Jehovah, Tomponay ô, endrey ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra! nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao.
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny minono no nanorenanao hery noho ny mpandrafy Anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay ta-hamaly ratsy.
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
Raha jereko ny lanitrao, izay asan'ny rantsan-tananao, sy ny volana aman-kintana, izay noforoninao,
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
Inona moa ny olona, no ahatsiarovanao azy? Ary ny zanak'olombelona, no amangianao azy?
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
Fa efa nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, ary efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana.
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy; ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony,
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Dia ny ondry aman'osy sy ny omby rehetra, ary ny bibidia koa,
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
Mbamin'ny voro-manidina sy ny hazandrano any an-dranomasina,izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina.
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
Jehovah Tomponay ô, endrey ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra!