Romans 12

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:
So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai *vagyunk.*
Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;
Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint *teljesítsük;*
Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching;
Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban;
Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal *mívelje.*
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők *legyetek.*
Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
Az igyekezetben ne *legyetek* restek; lélekben buzgók *legyetek;* az Úrnak szolgáljatok.
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
A szentek szükségeire adakozók *legyetek;* a vendégszeretetet gyakoroljátok.
Bless them which persecute you: bless, and curse not.
Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.
Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.
Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.