Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak,
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
És Appiának, a szeretettnek, és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek:
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban,
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
Mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányában,
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen, a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
Mert sok örömünk és vígasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvídámodtak te általad, atyámfia.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, a mi illendő,
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak;
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szűltem, Onésimusért,
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos,
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz!
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangyéliomért *szenvedett* fogságomban;
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
Mert talán azért vált meg *tőled* ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza;
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, *mint* szeretett atyafit, kiváltképen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel.
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy *azt* ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Bizonyára, atyámfia, jótéteményt várnék tőled az Úrban: vídámítsd meg az én szívemet az Úrban!
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Bízván a te engedelmességedben, *így* írtam néked, tudván, hogy annál, a mit mondok, többet is fogsz cselekedni.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
Egyúttal pedig készíts nékem szállást; mert reménylem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban,
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
*Tovább*á Márk, Aristárkhus, Démás *és* Lukács, az én munkatársaim.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme *legyen* a ti lelketekkel!