John 16

These things have I spoken unto you, that ye should not be offended.
Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok.
They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.
A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.
And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.
És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.
Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy a mikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivelhogy veletek valék.
But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
Most pedig elmegyek ahhoz, a ki küldött engem; és senki sem kérdezi tőlem közületek: Hová mégy?
But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
Hanem, mivelhogy ezeket beszéltem néktek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:
Of sin, because they believe not on me;
Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem;
Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;
És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.
I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.
Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.
Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.
Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
Egy kevés *idő,* és nem láttok engem; és ismét egy kevés *idő,* és megláttok majd engem: mert én az Atyához megyek.
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
Mondának azért az ő tanítványai közül egymásnak: Mi az, a mit nékünk mond: Egy kevés *idő,* és nem láttok engem; és ismét egy kevés *idő,* és megláttok majd engem; és: mert én az Atyához megyek?
They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
Mondának azért: Mi az a kevés *idő,* a miről szól? Nem tudjuk, mit mond.
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
Megérté azért Jézus, hogy őt akarnák megkérdezni, és monda nékik: Arról tudakozzátok-é egymást, hogy azt mondám: Egy kevés *idő,* és nem láttok engem; és ismét egy kevés *idő,* és megláttok majd engem?
Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
Bizony, bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül: ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul.
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
Az asszony mikor szűl, szomorúságban van, mert eljött az ő órája: de mikor megszűli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra.
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket.
And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.
És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.
Ezeket példázatokban mondottam néktek; de eljő az idő, mikor nem példázatokban beszélek majd néktek, hanem nyiltan beszélek néktek az Atyáról.
At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:
Azon a napon az én nevemben kértek majd: és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az Atyát ti érettetek;
For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.
Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.
I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba: ismét elhagyom e világot, és elmegyek az Atyához.
His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
Mondának néki az ő tanítványai: Ímé, most nyiltan beszélsz és semmi példázatot nem mondasz.
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki téged megkérdezzen: erről hiszszük, hogy az Istentől jöttél ki.
Jesus answered them, Do ye now believe?
Felele nékik Jézus: Most hiszitek?
Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
Ímé eljő az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok; de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyőztem a világot.