Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Mwen menm Pòl, ki nan prizon poutèt Jezikri, m'ap ekri lèt sa a, ansanm ak frè Timote, Pou Filemon, yon moun nou renmen anpil epi k'ap travay ansanm ak nou pou Seyè a,
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
pou tout legliz la ki reyini lakay li a, pou Apya, sè nou an, ak Achip, kanmarad ki te konbat ansanm ak nou an.
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Nou mande Bondye, Papa nou, ansanm ak Jezikri, Seyè nou an, pou yo ban nou benediksyon ak kè poze.
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Chak fwa m'ap lapriyè, mwen nonmen non ou, mwen di Bondye mèsi pou ou.
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
Paske m' tande jan ou renmen tout pèp Bondye a, jan ou gen konfyans nan Seyè Jezi.
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
M'ap mande Bondye pou konfyans nou gen ansanm nan li a ka fè nou konprann pi byen tout benediksyon nou jwenn nan lavi n'ap mennen ansanm nan Kris la.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
Se pa ti kontan m' te kontan, sa te ankouraje m' anpil, frè mwen, lè m' tande jan ou renmen moun ki fè pati pèp Bondye a, jan ou te remoute kouraj yo anpil.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
Se poutèt sa, atout Kris la ban m' otorite pou m' di ou sa ou gen pou ou fè,
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
m' pito mande ou rann mwen sèvis sa a nan non Kris la ki renmen nou: wi, mwen menm Pòl, tou vye granmoun jan m' ye a, atout mwen nan prizon poutèt Jezikri,
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
m'ap mande ou yon favè pou Onezim, yon pitit mwen fè nan Kris la antan m' la nan prizon an.
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
Anvan sa, li pa t' vo anyen pou ou, men koulye a, li vo kichòy ni pou ou ni pou mwen.
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
M'ap voye l' tounen ba ou koulye a tankou pitit pa mwen.
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
M' ta byen renmen kenbe l' bò kote m', pou l' te ka sèvi m' nan plas ou, pandan m' nan prizon pou bon nouvèl la.
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
Men, m' pa vle fè anyen san konsantman ou. Mwen pa ta renmen sa sanble se fòse m'ap fòse ou rann mwen sèvis. Mwen ta pito wè ou fè l' ou menm, paske ou vle fè li.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
Ou pa janm konnen si Onezim pa t' kite ou pou yon tan, pou ou te ka jwenn li ankò pou tout tan.
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
Paske, se pa tankou yon senp esklav ou jwenn li ankò. Koulye a, li plis pase yon esklav pou ou: se yon frè li ye pou nou nan Kris la, yon frè mwen renmen anpil. Men, ou menm ou dwe renmen li pi plis pase m' ankò. Pa sèlman tankou nenpòt ki moun, men tankou yon frè nan Seyè a.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
Si ou konsidere m' pou zanmi ou, resevwa Onezim menm jan ou ta resevwa mwen.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
Si l' te fè ou kèk bagay mal, osinon si l' dwe ou kichòy, mete sa sou kont mwen.
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Mwen menm Pòl, m'ap ekri sa ak men pa mwen: m'a renmèt ou sa. Mwen pa kwè m' bezwen fè ou chonje jan ou dwe m' lavi.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Wi, frè m', fè m' favè sa a nan non Seyè a. Soulaje kè m' tankou yon frè nan Kris la dwe fè li.
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Se paske mwen konnen w'ap fè sa m' mande ou la ki fè m' ekri ou lèt sa a. Mwen konnen ou va fè pi plis pase sa m' mande ou la.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
An menm tan, pare yon chanm pou mwen, paske, pou lapriyè mwen konnen nou fè pou mwen, mkwè Bondye va tande nou, la fè m' favè vin jwenn nou ankò.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Epafras ki nan prizon ansanm ak mwen poutèt Jezi, Kris la, voye bonjou pou ou.
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
Mak, Aristak, Demas ak Lik k'ap travay ansanm ak mwen, yo tout voye bonjou tou.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
Se pou benediksyon Jezikri, Seyè nou an, toujou la avèk nou. Amèn.