Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Paŭlo, malliberulo por Kristo Jesuo, kaj Timoteo, la frato, al Filemon, nia amato kaj kunlaboranto,
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
kaj al Apfia, la fratino, kaj al Arĥipo, nia kunbatalanto, kaj al la eklezio en via domo:
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Graco al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Mi ĉiam dankas mian Dion, memorigante pri vi en miaj preĝoj,
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
aŭdinte pri via amo kaj pri la fido, kiun vi havas al la Sinjoro Jesuo kaj al ĉiuj sanktuloj;
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
por ke la partoprenado en via fido fariĝu energia per la sciigo de ĉiu bonaĵo, kiu estas en vi, por Kristo.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
Ĉar mi tre ĝojis kaj havis multon da konsolo pro via amo, ĉar la koroj de la sanktuloj refreŝiĝis per vi, frato mia.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
Kvankam do mi havas plenan kuraĝon en Kristo, por ordoni al vi tion, kio estas konvena,
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
tamen pro la amo mi preferas petegi tia, kia mi estas, Paŭlo, maljunulo kaj nun ankaŭ malliberulo pro Kristo Jesuo;
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
mi petegas vin koncerne mian filon, kiun mi naskis en miaj katenoj; tio estis Onesimo,
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
kiu estis iam senutila por vi, sed nun estas utila por vi kaj por mi;
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
mi ĵus resendis al vi lin mem, alivorte, mian propran koron;
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
lin mi volonte ja tenus apud mi, por ke anstataŭ vi li estu al mi helpanto en la ligiloj de la evangelio;
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
sed mi nenion volis fari sen via konsento; por ke via boneco estu ne kvazaŭ deviga, sed laŭvola.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
Ĉar eble li pro tio estas apartigita for de vi por kelka tempo, por ke vi havu lin por ĉiam;
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
jam ne kiel sklavon, sed kiel pli bonan ol sklavo, kiel fraton amatan, precipe por mi, sed des pli por vi, kaj en la karno kaj en la Sinjoro.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
Se vi do rigardas min kiel kunulon, akceptu lin tiel same, kiel min mem.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
Se tamen li faris ian malhonestaĵon, aŭ ŝuldas ion al vi, tion enkalkulu en mian konton;
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
mi, Paŭlo, skribas per mia propra mano, mi ĝin repagos; mi tamen ne diras al vi, ke vi viaparte ŝuldas al mi eĉ vin mem.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Jes, frato mia, lasu min havi plezuron de vi en la Sinjoro; refreŝigu mian koron en Kristo.
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Fidante pri via obeo, mi skribas al vi, sciante, ke vi faros eĉ pli multe, ol kiom mi diras.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
Sed krom tio pretigu por mi gastoĉambron; ĉar mi esperas, ke mi, laŭ viaj preĝoj, estos donita al vi.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Salutas vin Epafras, mia kunmalliberulo en Kristo Jesuo,
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
Marko, Aristarĥo, Demas, Luko, miaj kunlaborantoj.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito. Amen.