John 2

And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:
La trian tagon okazis edziĝo en Kana Galilea, kaj la patrino de Jesuo ĉeestis tie;
And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.
ankaŭ Jesuo kaj liaj disĉiploj estis invititaj al la edziĝo.
And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.
Kaj kiam mankis vino, la patrino de Jesuo diris al li: Ili ne havas vinon.
Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.
Kaj Jesuo diris al ŝi: Kio estas inter mi kaj vi, virino? mia horo ankoraŭ ne venis.
His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.
Lia patrino diris al la servantoj: Kion ajn li diros al vi, tion faru.
And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.
Kaj estis tie ses akvokuvoj ŝtonaj, metitaj laŭ la purigo de la Judoj, enhavantaj po du ĝis tri metretoj.
Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim.
Jesuo diris al ili: Plenigu la akvokuvojn per akvo. Kaj oni plenigis ilin ĝis la rando.
And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it.
Kaj li diris al ili: Ĉerpu nun, kaj alportu al la festenestro. Kaj oni alportis.
When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: (but the servants which drew the water knew;) the governor of the feast called the bridegroom,
Kiam la festenestro gustumis la akvon, nun fariĝintan vino, kaj ne sciis, de kie ĝi estas (sciis tamen la servantoj, kiuj ĉerpis la akvon), la festenestro alvokis la fianĉon,
And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now.
kaj diris al li: Ĉiu homo prezentas unue la bonan vinon, kaj kiam oni jam drinkis, tiam la malpli bonan; sed vi rezervis la bonan vinon ĝis nun.
This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples believed on him.
Ĉi tiun komencon de signoj Jesuo faris en Kana Galilea, kaj elmontris sian gloron, kaj liaj disĉiploj kredis al li.
After this he went down to Capernaum, he, and his mother, and his brethren, and his disciples: and they continued there not many days.
Post tio li malsupreniris al Kapernaum, kaj kun li lia patrino kaj liaj fratoj kaj liaj disĉiploj; kaj tie ili restis ne multajn tagojn.
And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem,
Kaj la Pasko de la Judoj alproksimiĝis, kaj Jesuo supreniris al Jerusalem.
And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:
Kaj li trovis en la templo vendistojn de bovoj kaj ŝafoj kaj kolomboj, kaj la monŝanĝistojn sidantajn;
And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers' money, and overthrew the tables;
kaj farinte skurĝon el ŝnuretoj, li elpelis ĉiujn el la templo, ŝafojn kaj bovojn; kaj elŝutis la monerojn de la monŝanĝistoj kaj renversis la tablojn;
And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father's house an house of merchandise.
kaj al la vendistoj de la kolomboj li diris: Forportu tion de ĉi tie; ne faru la domon de mia Patro domo de komerco.
And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up.
La disĉiploj rememoris, ke estis skribite: Fervoro pri Via domo min konsumis.
Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things?
La Judoj do respondis kaj diris al li: Kian signon vi montras al ni, ĉar vi faras tion?
Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up.
Respondis Jesuo kaj diris al ili: Detruu ĉi tiun sanktejon, kaj mi levos ĝin en la daŭro de tri tagoj.
Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it up in three days?
La Judoj diris: Kvardek ses jarojn ĉi tiu sanktejo estis konstruata; ĉu vi levos ĝin en la daŭro de tri tagoj?
But he spake of the temple of his body.
Sed li parolis pri la sanktejo de sia korpo.
When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.
Kiam do li leviĝis el la mortintoj, la disĉiploj rememoris, ke li diris tion; kaj ili kredis la Skribon, kaj la vorton, kiun Jesuo diris.
Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did.
Kaj kiam li estis en Jerusalem ĉe la Pasko, dum la festo, multaj fidis al lia nomo, vidante la signojn, kiujn li faris.
But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men,
Sed Jesuo ne konfidis sin al ili, ĉar li konis ĉiujn,
And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.
kaj ne bezonis, ke iu atestu pri la homo, ĉar li mem sciis, kio estas en la homo.