Luke 17

Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!
Men han sagde til sine Disciple: "Det er umuligt, at Forargelser ikke skulde komme; men ve den, ved hvem de komme!
It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.
Det er bedre for ham, om en Møllesten er lagt om hans Hals, og han er kastet i Havet end at han skulde forarge een af disse små.
Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.
Vogter på eder selv! Dersom din Broder synder, da irettesæt ham; og dersom han angrer, da tilgiv ham!
And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.
Og dersom han syv Gange om Dagen synder imod dig og syv Gange vender tilbage til dig og siger: Jeg angrer det, da skal du tilgive ham."
And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.
Og Apostlene sagde til Herren: "Giv os mere Tro!"
And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
Men Herren sagde: "Dersom I havde Tro som et Sennepskorn, da kunde I sige til dette Morbærfigentræ: Ryk dig op med Rode, og plant dig i Havet, og det skulde adlyde eder.
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?
Men hvem af eder, som har en Tjener, der pløjer eller vogter, siger til ham, når han kommer hjem fra Marken: Gå straks hen og sæt dig til Bords?
And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?
Vil han ikke tværtimod sige til ham: Tilbered, hvad jeg skal have til Nadver, og bind op om dig, og vart mig op, medens jeg spiser og drikker; og derefter må du spise og drikke?
Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.
Mon han takker Tjeneren, fordi han gjorde det, som var befalet? Jeg mener det ikke.
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.
Således skulle også I, når I have gjort alle de Ting, som ere eder befalede, sige: Vi ere unyttige Tjenere; kun hvad vi vare skyldige at gøre, have vi gjort."
And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.
Og det skete, medens han var på Vej til Jerusalem, at han drog midt imellem Samaria og Galilæa.
And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:
Og da han gik ind i en Landsby, mødte der ham ti spedalske Mænd, som stode langt borte,
And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.
og de opløftede Røsten og sagde: "Jesus, Mester, forbarm dig over os!"
And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.
Og da han så dem, sagde han til dem: "Går hen og fremstiller eder for Præsterne!" Og det skete, medens de gik bort, bleve de rensede.
And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,
Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var helbredt, og priste Gud med høj Røst.
And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.
Og han faldt på sit Ansigt for hans Fødder og takkede ham; og denne var en Samaritan.
And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?
Men Jesus svarede og sagde: "Bleve ikke de ti rensede? hvor ere de ni?
There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.
Fandtes der ingen, som vendte tilbage for at give Gud Ære, uden denne fremmede?"
And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.
Og han sagde til ham:"Stå op, gå bort; din Tro har frelst dig!"
And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:
Men da han blev spurgt af Farisæerne om, når Guds Rige kommer, svarede han dem og sagde: "Guds Rige kommer ikke således, at man kan vise derpå.
Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.
Ikke heller vil man sige: Se her, eller: Se der er det; thi se, Guds Rige er inden i eder."
And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.
Men han sagde til Disciplene: "Der skal komme Dage, da I skulle attrå at se en af Menneskesønnens Dage, og I skulle ikke se den.
And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.
Og siger man til eder: Se der, eller: Se her er han, så går ikke derhen, og løber ikke derefter!
For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.
Thi ligesom Lynet, når det lyner fra den ene Side af Himmelen, skinner til den anden Side af Himmelen, således skal Menneskesønnen være på sin Dag.
But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.
Men først bør han lide meget og forkastes af denne Slægt.
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
Og som det skete i Noas Dage, således skal det også være i Menneskesønnens Dage:
They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.
De spiste, drak, toge til Ægte, bleve bortgiftede indtil den Dag, da Noa gik ind i Arken, og Syndfloden kom og ødelagde alle.
Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;
Ligeledes, som det skete i Loths Dage: De spiste, drak, købte, solgte, plantede, byggede;
But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
men på den Dag, da Loth gik ud af Sodoma, regnede Ild og Svovl ned fra Himmelen og ødelagde dem alle:
Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.
på samme Måde skal det være på den Dag, da Menneskesønnen åbenbares.
In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.
På den dag skal den, som er på Taget og har sine Ejendele i Huset, ikke stige ned for at hente dem; og ligeså skal den, som er på Marken, ikke vende tilbage igen!
Remember Lot's wife.
Kommer Loths Hustru i Hu!
Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.
Den, som søger at bjærge sit Liv, skal miste det; og den, som mister det, skal beholde Livet.
I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
Jeg siger eder: I den Nat skulle to Mænd være på eet Leje; den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage.
Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.
To Kvinder skulle male på samme Kværn; den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage.
Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.
To Mænd skulle være på Marken; den ene skal tages med. og den anden skal lades tilbage."
And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.
Og de svare og sige til ham: "Hvor, Herre?" Men han sagde til dem: "Hvor Ådselet er, der ville også Ørnene samle sig."