Romans 12

I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaši.
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.
For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
Neboť pravím (skrze milost, kteráž dána jest mi,) každému z těch, jenž jsou mezi vámi, aby ne více smyslil, než sluší smysliti, ale aby smyslil v středmosti, tak jakž jednomu každému Bůh udělil míru víry.
For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
Nebo jakož v jednom těle mnohé údy máme, ale nemají všickni údové jednostejného díla,
So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
Tak mnozí jedno tělo jsme v Kristu, a obzvláštně jedni druhých údové.
Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;
Ale majíce obdarování rozdílná podle milosti, kteráž dána jest nám, buďto proroctví, kteréž ať jest podle pravidla víry;
Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching;
Buďto úřad, v bedlivém přisluhování; buďto ten, jenž učí, v vyučování.
Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
Též kdo napomíná, v napomínání; ten, jenž rozdává, dávej v upřímnosti; kdož jiným předložen jest, konej úřad svůj s pilností; kdo milosrdenství činí, s ochotností.
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
Milování buď bez pokrytství; v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému.
Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
Láskou bratrskou jedni k druhým nakloněni jsouce, uctivostí se vespolek předcházejte,
Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
V pracech neleniví, duchem vroucí, příhodnosti času šetřící,
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
Nadějí se radující, v souženích trpěliví, na modlitbě ustaviční,
Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
V potřebách s svatými se sdělující, přívětivosti k hostem následující.
Bless them which persecute you: bless, and curse not.
Dobrořečte protivníkům vašim, dobrořečte, pravím, a nezlořečte.
Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
Radujte s radujícími, a plačte s plačícími.
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Buďte vespolek jednomyslní, ne vysoce o sobě smýšlejíce, ale k nízkým se nakloňujíce.
Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.
Nebuďte opatrní sami u sebe. Žádnému zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré přede všemi lidmi,
If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
Jestliže jest možné, pokudž na vás jest, se všemi lidmi pokoj majíce,
Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
Ne sami sebe mstíce, nejmilejší, ale dejte místo hněvu; nebo psáno jest: Mně pomsta, já odplatím, praví Pán.
Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
A protož lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, a žízní-li, dej mu píti. Nebo to učině, uhlí řeřavé shrneš na hlavu jeho.
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé.