Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Pavel, vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr, Filemonovi milému, a pomocníku našemu,
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
A Apfie sestře milé, a Archippovi spolurytíři našemu, i vší církvi, kteráž jest v domě tvém:
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Díky činím Bohu svému, vždycky zmínku o tobě čině na svých modlitbách,
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
Slyše o lásce tvé a víře, kterouž máš ku Pánu Ježíšovi, i ke všechněm svatým,
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
Aby společnost víry tvé mocná byla a tudy poznáno býti mohlo, cožkoli dobrého jest v vás skrze Krista Ježíše.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
Radost zajisté máme velikou, a potěšení z lásky tvé, že srdce svatých občerstvena jsou skrze tebe, bratře.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
Protož ačkoli mnohou smělost mám v Kristu rozkázati tobě, což by náleželo,
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
Však pro lásku raději tebe prosím, jsa již takový, totiž Pavel starý, a nyní i vězeň Ježíše Krista.
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
Prosímť pak tebe za syna svého, kteréhož jsem zplodil v vězení svém, Onezima,
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
Kterýž byl někdy tobě neužitečný, ale nyní tobě i mně velmi užitečný, jehožť jsem odeslal.
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
Protož ty jej, (totiž srdce mé,) přijmi.
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
Kteréhožto já chtěl jsem byl při sobě zanechati, aby mi posluhoval místo tebe v vězení, kteréž trpím pro evangelium;
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
Ale bez vědomí tvého nechtěl jsem nic učiniti, aby dobrý skutek tvůj nebyl jako bezděky, ale z dobré vůle.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
Ano snad proto byl odšel na chvíli, abys jej potom věčného měl,
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
Již ne jako služebníka, ale více než služebníka, totiž bratra milého, zvláště mně, a čím víc tobě, i podle těla, i v Pánu.
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
Protož máš-li mne za tovaryše, přijmiž jej, jako mne.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
Jestližeť pak v čem ublížil, anebo jest-liť co dlužen, to mně přičti.
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Já Pavel psal jsem svou rukou, jáť zaplatím; ať nedím tobě, že ty i sám sebe jsi mi dlužen.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Tak, bratře, ať já uživu tebe v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu.
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Jist jsa tvým poslušenstvím, tak jsem tobě napsal, věda, že i více, nežli pravím, učiníš.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
A mezi tím připraviž mi také hospodu; neboť naději mám, že k modlitbám vašim budu vám navrácen.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Pozdravují tě Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,)
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, pomocníci moji.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
Milost Pána našeho Jezukrista budiž s duchem vaším. Amen. List tento k Filemonovi psán byl z Říma po Onezimovi služebníku.