Matthew 20

For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.
Nebo podobno jest království nebeské člověku hospodáři, kterýž vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou.
And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.
Smluviv pak s dělníky z peníze denního, odeslal je na vinici svou.
And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,
A vyšed okolo hodiny třetí, uzřel jiné, ani stojí na trhu zahálejíce.
And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.
I řekl jim: Jdětež i vy na vinici mou, a co bude spravedlivého, dám vám.
Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.
A oni šli. Opět vyšed při šesté a deváté hodině, učinil též.
And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?
Při jedenácté pak hodině vyšed, nalezl jiné, ani stojí zahálejíce. I řekl jim: Pročež tu stojíte, celý den zahálejíce?
They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive.
Řkou jemu: Nebo nižádný nás nenajal. Dí jim: Jdětež i vy na vinici mou, a což by bylo spravedlivého, vezmete.
So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first.
Večer pak řekl pán vinice šafáři svému: Zavolej dělníků a zaplať jim, počna od posledních až do prvních.
And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny.
A přišedše ti, kteříž byli při jedenácté hodině najati, vzali jeden každý po penízi.
But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny.
Přišedše pak první, domnívali se, že by více měli vzíti; ale vzali i oni jeden každý po penízi.
And when they had received it, they murmured against the goodman of the house,
A vzavše, reptali proti hospodáři, řkouce:
Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.
Tito poslední jednu hodinu toliko dělali, a rovné jsi je nám učinil, kteříž jsme nesli břímě dne i horko.
But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?
On pak odpovídaje jednomu z nich, řekl: Příteli, nečiním tobě křivdy; však jsi z peníze denního smluvil se mnou.
Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.
Vezmiž, což tvého jest, a jdi předce. Já pak chci tomuto poslednímu dáti jako i tobě.
Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?
Zdaliž mi nesluší v mém učiniti, což chci? Čili oko tvé nešlechetné jest, že já dobrý jsem?
So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.
Takť budou poslední první, a první poslední; nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.
And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,
A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma, pojal dvanácte učedlníků svých soukromí na cestě, i řekl jim:
Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,
Aj, vstupujeme do Jeruzaléma, a Syn člověka vydán bude předním kněžím a zákoníkům, a odsoudí ho na smrt.
And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again.
A vydadíť jej pohanům ku posmívání a k bičování a ukřižování; a třetího dne z mrtvých vstane.
Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him.
Tedy přistoupila k němu matka synů Zebedeových s syny svými, klanějící se a prosecí něco od něho.
And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.
Kterýžto řekl jí: Co chceš? Řekla jemu: Rci, ať tito dva synové moji sednou, jeden na pravici tvé a druhý na levici, v království tvém.
But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.
Odpovídaje pak Ježíš, řekl: Nevíte, zač prosíte. Můžete-li píti kalich, kterýž já píti budu, a křtem, jímž já se křtím, křtěni býti? Řekli jemu: Můžeme.
And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.
Dí jim: Kalich zajisté můj píti budete, a křtem, jímž já se křtím, pokřtěni budete, ale seděti na pravici mé a na levici mé, neníť mé dáti vám, ale dáno bude těm, kterýmž připraveno jest od Otce mého.
And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren.
A uslyšavše to deset učedlníků Páně, rozhněvali se na ty dva bratry.
But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.
Ale Ježíš svolav je, řekl: Víte, že knížata národů panují nad svými, a kteříž velicí jsou, moci užívají nad nimi.
But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;
Ne tak bude mezi vámi; ale kdožkoli chtěl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš.
And whosoever will be chief among you, let him be your servant:
A kdož by koli mezi vámi chtěl býti první, budiž váš služebník;
Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
Jako i Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil a aby dal život svůj na vykoupení za mnohé.
And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.
A když vycházeli z Jericho, šel za ním zástup veliký.
And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
A aj, dva slepí sedící u cesty, uslyševše, že by Ježíš tudy šel, zvolali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův.
And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
Zástup pak přimlouval jim, aby mlčeli. Oni pak více volali, řkouce: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův.
And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?
I zastaviv se Ježíš, zavolal jich, a řekl: Co chcete, abych vám učinil?
They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.
Řkou jemu: Pane, ať se otevrou oči naše.
So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.
I slitovav se nad nimi Ježíš, dotekl se očí jejich, a ihned prohlédly oči jejich. A oni šli za ním.