Matthew 21

And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,
A když se přiblížili k Jeruzalému, a přišli do Betfage k hoře Olivetské, tedy Ježíš poslal dva učedlníky své,
Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.
Řka jim: Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a hned naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní. Odvěžtež je a přiveďte ke mně.
And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.
A řekl-liť by kdo co vám, rcete, že Pán jich potřebuje, a hnedť propustí je.
All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,
Toto se pak všecko stalo, aby se naplnilo povědění skrze proroka, řkoucího:
Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.
Povězte dceři Sionské: Aj, král tvůj béře se tobě tichý, a sedě na oslici, a na oslátku té oslice jhu podrobené.
And the disciples went, and did as Jesus commanded them,
I jdouce učedlníci, a učinivše tak, jakož jim přikázal Ježíš,
And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.
Přivedli oslici i oslátko, a vložili na ně roucha svá, a jej navrchu posadili.
And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way.
Mnohý pak zástup stlali roucha svá na cestě, jiní pak ratolesti z dříví sekali a metali na cestu.
And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.
A zástupové, kteříž napřed šli, i ti, kteříž nazad byli, volali, řkouce: Aj syn Davidův, Spasitel. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně; spasiž nás ty, kterýž jsi na výsostech.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
A když vjel do Jeruzaléma, zbouřilo se všecko město, řkouce: I kdo jest tento?
And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.
Zástupové pak pravili: Toto jest ten Ježíš, prorok od Nazarétu Galilejského.
And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,
I všel Ježíš do chrámu Božího, a vymítal všecky prodavače a kupce z chrámu, a stoly penězoměnců a stolice prodávajících holubice převracel,
And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.
A řekl jim: Psánoť jest: Dům můj dům modlitby slouti bude, ale vy učinili jste jej peleší lotrovskou.
And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.
I přistoupili k němu slepí a kulhaví v chrámě, i uzdravil je.
And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the Son of David; they were sore displeased,
Vidouce pak přední kněží a zákoníci divy, kteréž činil, a dítky, any volají v chrámě a praví : Aj syn Davidův, Spasitel, rozhněvali se.
And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?
A řekli jemu: Slyšíš-liž, co tito praví? Ježíš pak řekl jim: I ovšem. Nikdá-liž jste nečtli, že z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, dokonal jsi chválu?
And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there.
A opustiv je, šel ven z města do Betany a tu zůstal.
Now in the morning as he returned into the city, he hungered.
Ráno pak navracuje se do města, zlačněl.
And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away.
A vida jeden fíkový strom podle cesty, šel k němu, a nic na něm nenalezl, než listí toliko. I dí tomu stromu: Nikdy více neroď se z tebe ovoce na věky. I usechl jest hned fík ten.
And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!
A vidouce to učedlníci, divili se, řkouce: Kterak jest ihned usechl fík ten!
Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.
I odpověděv Ježíš, řekl jim: Amen pravím vám: Budete-li míti víru, a nebudete-li pochybovati, netoliko to, co se stalo fíkovému dřevu, učiníte, a kdybyste i této hoře řekli: Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se.
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.
A všecko, zač byste koli prosili na modlitbě, věříce, vezmete.
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?
A když přišel do chrámu, přistoupili k němu přední kněží a starší lidu, když učil, řkouce: Jakou mocí tyto věci činíš? A kdo jest tobě tu moc dal?
And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things.
Odpovídaje pak Ježíš, řekl jim: Otížiť se i já vás na jednu věc, kterouž povíte-li mi, i já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.
The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?
Křest Janův odkud jest byl? S nebe-li, čili z lidí? A oni rozvažovali mezi sebou, řkouce: Díme-li: S nebe, díť nám: Proč jste pak nevěřili jemu?
But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet.
Pakli díme: Z lidí, bojíme se zástupu. Nebo všickni měli Jana za proroka.
And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.
I odpovídajíce Ježíšovi, řekli: Nevíme. Řekl jim i on: Aniž já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.
But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.
Ale co se vám zdá? Člověk jeden měl dva syny. A přistoupiv k prvnímu, řekl: Synu, jdi na vinici mou dnes a dělej.
He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.
A on odpověděv, řekl: Nechci. A potom usmysliv sobě, šel.
And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not.
I přistoupiv k druhému, řekl jemu též. A on odpověděv, řekl: Jdu, pane. A nešel.
Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.
Který z těch dvou učinil vůli otcovu? Řekli jemu: První. Dí jim Ježíš: Amen pravím vám, že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího.
For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.
Nebo přišel k vám Jan cestou spravedlnosti, a neuvěřili jste mu, ale publikáni a nevěstky uvěřili jemu. Vy pak viděvše to, aniž jste potom usmyslili sobě, abyste věřili jemu.
Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:
Jiné podobenství slyšte: Byl jeden hospodář, kterýž vzdělal vinici, a opletl ji plotem, a vkopal v ní pres, a ustavěl věži, i pronajal ji vinařům, a odšel pryč přes pole.
And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it.
A když se přiblížil čas ovoce, poslal služebníky své k vinařům, aby vzali užitky její.
And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.
Vinaři pak zjímavše služebníky jeho, jiného zmrskali, jiného zabili, a jiného ukamenovali.
Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise.
Opět poslal jiných služebníků více nežli prve. I učinili jim též.
But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.
Naposledy pak poslal k nim syna svého, řka: Ostýchati se budou syna mého.
But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance.
Vinaři pak uzřevše syna jeho, řekli mezi sebou: Tentoť jest dědic; pojďte, zabijme jej, a uvažme se v dědictví jeho.
And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him.
I chytivše ho, vyvrhli jej ven z vinice a zabili.
When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen?
Protož když přijde pán vinice, co učiní vinařům těm?
They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.
Řekli jemu: Zlé zle zatratí, a vinici svou pronajme jiným vinařům, kteříž budou vydávati jemu užitek časy svými.
Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes?
Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli v Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima.
Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof.
Protož pravím vám, že bude odjato od vás království Boží, a bude dáno lidu činícímu užitky jeho.
And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
A kdož by padl na ten kámen, rozrazíť se; a na kohož upadne, setřeť jej.
And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.
A slyšavše přední kněží podobenství jeho, porozuměli, že by o nich mluvil.
But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.
I hledajíce ho jíti, báli se zástupů; neb ho měli za proroka.