Luke 17

Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!
Tedy řekl učedlníkům: Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda tomu, skrze kohož přicházejí.
It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.
Lépe by mu bylo, aby žernov osličí vložen byl na hrdlo jeho, a uvržen byl do moře, nežli by pohoršil jednoho z těchto maličkých.
Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.
Šetřte se. Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, potresci ho, a bude-liť toho želeti, odpusť mu.
And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.
A byť pak sedmkrát za den zhřešil proti tobě, a sedmkrát za den obrátil se k tobě, řka: Žel mi toho, odpusť mu.
And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.
I řekli apoštolé Pánu: Přispoř nám víry.
And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.
I dí Pán: Kdybyste měli víru jako zrno horčičné, řekli byste této moruši: Vykořeň se a přesaď se do moře, a uposlechla by vás.
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?
Nebo kdo jest z vás, maje služebníka, ješto oře aneb pase dobytek, aby jemu, když by se s pole navrátil, hned řekl: Pojď a seď za stůl?
And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?
Ale zdali raději nedí jemu: Připrav, ať povečeřím, a opáše se, služ mi, až se najím a napím, a potom i ty jez a pij?
Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.
Zdali děkuje služebníku tomu, že učinil to, což mu rozkázal? Nezdá mi se.
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.
Tak i vy, když učiníte všecko, což vám přikázáno, rcete: Služebníci neužiteční jsme. Což jsme povinni byli učiniti, učinili jsme.
And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.
I stalo se, když se bral do Jeruzaléma, že šel skrze Samaří a Galilei.
And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:
A když vcházel do jednoho městečka, potkalo se s ním deset mužů malomocných, kteřížto stáli zdaleka.
And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.
A pozdvihše hlasu, řekli: Ježíši přikazateli, smiluj se nad námi.
And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.
Kteréžto on uzřev, řekl jim: Jdouce, ukažte se kněžím. I stalo se, když šli, že očištěni jsou.
And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,
Jeden pak z nich uzřev, že jest uzdraven, navrátil se s velikým hlasem, velebě Boha.
And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.
A padl na tvář k nohám jeho, díky čině jemu. A ten byl Samaritán.
And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?
I odpověděv Ježíš, řekl: Zdaliž jich deset není očištěno? A kdež jest jich devět?
There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.
Nenalezli se k tomu, aby přijdouce, chválu Bohu vzdali, jediné cizozemec tento?
And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.
I řekl jemu: Vstana, jdi, víra tvá tě uzdravila.
And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:
Otázán pak jsa od zákoníků, kdy přijde království Boží, odpověděl jim a řekl: Nepřijdeť království Boží patrně.
Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.
Aniž řeknou: Aj, tuto, aneb aj, tamto. Nebo aj, království Boží jestiť mezi vámi.
And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.
I řekl učedlníkům: Přijdou dnové, že budete žádati viděti jeden den Syna člověka, a neuzříte.
And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.
A dějíť vám: Aj, zde, hle, tamto. Nechoďte, ani následujte.
For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.
Nebo jakožto blesk blýskající se z jedné krajiny, kteráž pod nebem jest, až do druhé, kteráž též pod nebem jest, svítí, tak bude i Syn člověka ve dni svém.
But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.
Ale nejprve musí mnoho trpěti, a potupen býti od národu tohoto.
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.
A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka.
They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.
Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do toho dne, v kterémžto Noé všel do korábu; i přišla potopa, a zahladila všecky.
Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;
A též podobně, jako se stalo ve dnech Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, štěpovali, stavěli.
But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.
Ale dne toho, když vyšel Lot z Sodomy, pršel oheň s sirou s nebe, a zahladil všecky.
Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.
Takť nápodobně bude v ten den, když se Syn člověka zjeví.
In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.
V ten čas kdo by byl na střeše, a nádobí jeho v domu, nesstupuj, aby je pobral; a kdo na poli, též nevracuj se zase.
Remember Lot's wife.
Pomněte na Lotovu ženu.
Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.
Nebo kdož by koli hledal život svůj zachovati, ztratíť jej; a kdož by jej koli ztratil, obživíť jej.
I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
Pravímť vám: V tu noc budou dva na loži jednom; jeden bude vzat, a druhý opuštěn.
Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.
Dvě budou mleti spolu; jedna bude vzata, a druhá opuštěna.
Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý opuštěn.
And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.
I odpověděvše, řekli jemu: Kde, Pane? On pak řekl jim: Kdežť bude tělo, tamť se shromáždí i orlice.