Ephesians 1

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:
Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu.
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa k tomu, abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce,
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
Předzřídiv nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista v sebe, podle dobře libé vůle své,
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.
K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v milém Synu svém.
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;
V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství milosti jeho,
Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;
Kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti,
Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:
Oznámiv nám tajemství vůle své podle dobré libosti své, kteroužto libost předuložil byl sám v sobě,
That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:
Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské.
In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:
V něm, pravím, v kterémžto i k losu připuštěni jsme, předzřízeni byvše, podle předuložení toho, jenž všecko působí podle rady vůle své,
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prve naději měli v Kristu.
In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,
V kterémžto i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, v němžto i uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení Svatým,
Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.
Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho.
Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,
Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým,
Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;
Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých:
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:
Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho,
The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých,
And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
A kterak jest převýšená velikost moci jeho k nám věřícím podle působení mocnosti síly jeho,
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích,
Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím.
And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,
A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,
Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
Kterážto jest tělo jeho a plnost všecko ve všech naplňujícího.