Mark 11

And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples,
Kad se približe Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, pošalje dva učenika
And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring him.
i kaže im: "Hajdete u selo pred vama. Čim u nj uđete, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i vodite.
And if any man say unto you, Why do ye this? say ye that the Lord hath need of him; and straightway he will send him hither.
Ako vam tko reče: 'Što to radite?' recite: 'Gospodinu treba', i odmah će ga ipak ovamo pustiti."
And they went their way, and found the colt tied by the door without in a place where two ways met; and they loose him.
Otiđoše i nađoše magare privezano uz vrata vani na cesti i odriješe ga.
And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt?
A neki od nazočnih upitaše: "Što radite? Što driješite magare?"
And they said unto them even as Jesus had commanded: and they let them go.
Oni im odvrate kako im reče Isus. I pustiše ih.
And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him; and he sat upon him.
I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na nj.
And many spread their garments in the way: and others cut down branches off the trees, and strawed them in the way.
Mnogi prostriješe svoje haljine po putu, a drugi narezaše zelenih grana po poljima.
And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord:
I oni pred njim i oni za njim klicahu: "Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!
Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.
Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi! Hosana u visinama!"
And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the twelve.
I uđe u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe s dvanaestoricom u Betaniju.
And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry:
Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnje.
And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet.
Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i priđe ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća jer ne bijaše vrijeme smokvama.
And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter for ever. And his disciples heard it.
Tada reče smokvi: "Nitko nikada više ne jeo s tebe!" Čuli su to njegovi učenici.
And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves;
Stignu tako u Jeruzalem. On uđe u Hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe.
And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple.
I ne dopusti da itko išta pronese kroz Hram.
And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves.
Učio ih je i govorio: "Nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načinili pećinu razbojničku!"
And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him: for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine.
Kada su za to dočuli glavari svećenički i pismoznanci, tražili su kako da ga pogube. Uistinu, bojahu ga se jer je sav narod bio očaran njegovim naukom.
And when even was come, he went out of the city.
A kad se uvečerilo, izlazili su iz grada.
And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots.
Kad su ujutro prolazili mimo one smokve, opaze da je usahla do korijena.
And Peter calling to remembrance saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away.
Petar se prisjeti pa će Isusu: "Učitelju, pogledaj! Smokva koju si prokleo usahnu."
And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.
Isus im odvrati: "Imajte vjeru Božju.
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.
Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: 'Digni se i baci u more!' i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže - doista, bit će mu!
Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.
Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!
And when ye stand praying, forgive, if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.
No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš, koji je na nebesima, otpusti vaše prijestupke."
But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.
#
And they come again to Jerusalem: and as he was walking in the temple, there come to him the chief priests, and the scribes, and the elders,
I dođu opet u Jeruzalem. Dok je obilazio Hramom, dođu k njemu glavari svećenički, pismoznanci i starješine.
And say unto him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority to do these things?
I govorahu mu: "Kojom vlašću to činiš? Ili tko ti dade tu vlast da to činiš?"
And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things.
A Isus im reče: "Jedno ću vas upitati. Odgovorite mi, pa ću vam kazati kojom vlašću ovo činim.
The baptism of John, was it from heaven, or of men? answer me.
Krst Ivanov bijaše li od Neba ili od ljudi? Odgovorite mi!"
And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say, Why then did ye not believe him?
A oni umovahu među sobom: "Reknemo li 'od Neba', odvratit će 'Zašto mu dakle ne povjerovaste?'
But if we shall say, Of men; they feared the people: for all men counted John, that he was a prophet indeed.
Nego, da reknemo 'od ljudi!'" - Bojahu se mnoštva. Ta svi Ivana smatrahu doista prorokom.
And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things.
I odgovore Isusu: "Ne znamo." A Isus će im: "Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim."