Luke 14

And it came to pass, as he went into the house of one of the chief Pharisees to eat bread on the sabbath day, that they watched him.
Jedne subote dođe on u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. A oni ga vrebahu.
And, behold, there was a certain man before him which had the dropsy.
Kad evo: pred njim neki čovjek koji je imao vodenu bolest.
And Jesus answering spake unto the lawyers and Pharisees, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day?
Nato Isus upita zakonoznance i farizeje: "Je li dopušteno subotom liječiti ili nije?"
And they held their peace. And he took him, and healed him, and let him go;
A oni mukom ponikoše. On ga dotaknu, izliječi i otpusti.
And answered them, saying, Which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the sabbath day?
A njima reče: "Ako komu od vas sin ili vol padne u bunar, neće li ga brže bolje izvući i u dan subotni?"
And they could not answer him again to these things.
I ne mogoše mu na to odgovoriti.
And he put forth a parable to those which were bidden, when he marked how they chose out the chief rooms; saying unto them,
Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu:
When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room; lest a more honourable man than thou be bidden of him;
"Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe,
And he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room.
te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: 'Ustupi mjesto ovome.' Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto.
But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee.
Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: 'Prijatelju, pomakni se naviše!' Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima,
For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.
jer - svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen."
Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompence be made thee.
A i onome koji ga pozva, kaza: "Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili.
But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind:
Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe.
And thou shalt be blessed; for they cannot recompense thee: for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just.
Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih."
And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God.
Kad je to čuo jedan od sustolnika, reče mu: "Blago onome koji bude blagovao u kraljevstvu Božjem!"
Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many:
A on mu reče: "Čovjek neki priredi veliku večeru i pozva mnoge.
And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come; for all things are now ready.
I posla slugu u vrijeme večere da rekne uzvanicima: 'Dođite! Već je pripravljeno!'
And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it: I pray thee have me excused.
A oni se odreda počeli ispričavati. Prvi mu reče: 'Njivu sam kupio i valja mi poći pogledati je. Molim te, ispričaj me.'
And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them: I pray thee have me excused.
Drugi reče: 'Kupio sam pet jarmova volova pa idem okušati ih. Molim te, ispričaj me.'
And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come.
Treći reče: 'Oženio sam se i zato ne mogu doći.'"
So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.
"Sluga se vrati i javi to domaćinu. Tada domaćin, gnjevan, reče sluzi: 'Iziđi brzo na trgove gradske i ulice pa dovedi ovamo prosjake, sakate, slijepe i hrome.'
And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room.
I sluga reče: 'Gospodaru, učinjeno je što si naredio i još ima mjesta.'
And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.
Reče gospodar sluzi: 'Iziđi na putove i među ograde i prisili neka uđu da mi se napuni kuća.'
For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.
A kažem vam: nijedan od onih pozvanih neće okusiti moje večere."
And there went great multitudes with him: and he turned, and said unto them,
S njim je zajedno putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im:
If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.
"Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik!
And whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.
I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!"
For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?
"Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti:
Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him,
da ga ne bi - pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti - počeli ismjehivati svi koji to vide:
Saying, This man began to build, and was not able to finish.
'Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!'
Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand?
Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti da li s deset tisuća može presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća?
Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage, and desireth conditions of peace.
Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir."
So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple.
"Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik."
Salt is good: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be seasoned?
"Dobra je sol. Ali ako i sol obljutavi, čime će se ona začiniti?
It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.
Nije prikladna ni za zemlju ni za gnojište. Van se baca. Tko ima uši da čuje, neka čuje!"