II Corinthians 3

Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you?
Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili trebamo li, kao neki, preporučna pisma na vas ili od vas?
Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men:
Vi ste pismo naše, upisano u srcima vašim; znaju ga i čitaju svi ljudi.
Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart.
Vi ste, očito, pismo Kristovo kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima.
And such trust have we through Christ to God-ward:
Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga.
Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God;
Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga.
Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.
On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.
But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away:
Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova,
How shall not the ministration of the spirit be rather glorious?
koliko li će slavnija biti služba Duha.
For if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory.
Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti.
For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth.
I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom.
For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious.
Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.
Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech:
Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću,
And not as Moses, which put a vail over his face, that the children of Israel could not stedfastly look to the end of that which is abolished:
a ne kao Mojsije koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga.
But their minds were blinded: for until this day remaineth the same vail untaken away in the reading of the old testament; which vail is done away in Christ.
Ali otvrdnu im pamet. Doista, do dana današnjega zastire taj prijevjes čitanje Staroga zavjeta: nije im otkriveno da je u Kristu prestao.
But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart.
Naprotiv, kad god se čita Mojsije, do danas prijevjes zastire srce njihovo.
Nevertheless when it shall turn to the Lord, the vail shall be taken away.
Ali kad se Izrael obrati Gospodinu, skinut će se prijevjes.
Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.
But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku - iz slave u slavu.