Psalms 9

I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
За първия певец. По музиката на Мут Лабен. Псалм на Давид. Ще Те славословя, ГОСПОДИ, от все сърце, ще разказвам за всичките Твои чудни дела.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
Ще се радвам и ликувам в Теб, ще възпявам Името Ти, Всевишни,
When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
когато враговете ми се върнат назад, паднат и погинат пред Твоето присъствие.
For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
Защото Ти защити правото ми и делото ми, Ти си седнал на престола и съдиш справедливо.
Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
Порицал си народите, погубил си безбожния, името им изличил си за вечни векове.
O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
Врагът е унищожен, в развалини навеки; и унищожил си градове и споменът за тях загина.
But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
Но ГОСПОД седи на Своя трон до века, приготвил е престола Си за съд,
And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
и Той ще съди света в справедливост, ще отсъди право за народите.
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
И ГОСПОД ще бъде прибежище на угнетените, прибежище във времена на скръб.
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
Които познават Твоето Име, ще се уповават на Теб, защото Ти, ГОСПОДИ, не си изоставил тези, които Те търсят.
Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
Пейте псалми на ГОСПОДА, който обитава в Сион, възвестете делата Му между народите!
When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
Защото Той търси сметка за кръв, помни загиналите, викЁ на страдащите не забравя.
Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
Смили се над мен, ГОСПОДИ! Виж скръбта ми, причинена от онези, които ме мразят, Ти, който ме повдигаш от портите на смъртта,
That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
за да разкажа за всички Твои хваления в портите на сионската дъщеря, да ликувам заради спасението Ти.
The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
Народите затънаха в ямата, която направиха, кракът им се хвана в мрежата, която скриха.
The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
ГОСПОД се е изявил, Той извършва съд. Безбожният се впримчва в делото на ръцете си. (Игаион . Села.)
The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
Безбожните ще се обърнат към Шеол, всички народи, които забравят Бога.
For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
Защото сиромахът няма да бъде вечно забравен, нито надеждата на смирените ще загине навеки.
Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
Стани, ГОСПОДИ, нека не надделява човек, нека бъдат съдени народите пред Теб.
Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
Докарай върху тях страх, ГОСПОДИ, нека знаят народите, че са само хора! (Села.)