Philemon 1

Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
Павел, затворник на Христос Иисус, и брат Тимотей до нашия възлюбен съработник Филимон
And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
и до сестра Апфия, и до нашия сподвижник Архип, и до църквата в твоя дом:
Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господ Иисус Христос.
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
Благодаря на моя Бог и винаги те споменавам в молитвите си,
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господ Иисус и към всичките светии.
That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
Моля се общението на твоята вяра да действа в познаването на всяко добро, което е в нас относно Христос.
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
Защото имах голяма радост и утеха в твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежиха чрез теб, брате.
Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
Затова, макар че имам голямо дръзновение в Христос да ти заповядам това, което подобава,
Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
заради любовта предпочитам да те моля – аз, който съм старецът Павел, а сега и затворник за Христос Иисус.
I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
Моля те за моето дете Онисим, когото родих в оковите си,
Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
който едно време беше безполезен за теб, а сега – полезен и на теб, и на мен,
Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
когото ти изпратих обратно – него, самото ми сърце.
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
Аз бих желал да го задържа при себе си, за да ми служи вместо теб в оковите за благовестието,
But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
но без твоето съгласие не искам да направя нищо, така че твоята добрина да не бъде по принуждение, а доброволна.
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
Защото може би той затова е бил отделен от теб за известно време, за да го имаш завинаги,
Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
но вече не като слуга, а като нещо повече от слуга – като възлюбен брат, особено на мен, а колко повече на теб, както по плът, така и в Господа!
If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
И така, ако ме считаш за другар, приеми и него като мен.
If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
И ако в нещо те е онеправдал или ти дължи нещо, пиши това на моя сметка.
I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
Аз, Павел, пиша това с ръката си: аз ще платя; да не ти казвам, че ти ми дължиш и сам себе си.
Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
Да, брате, нека имам тази полза от теб в Господа – освежи вътрешното ми естество в Христос.
Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
Уверен в твоята послушност, аз ти писах, като зная, че ще направиш и повече от това, което ти казвам.
But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
А освен това, приготви ми подслон, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез вашите молитви.
There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
Поздравяват те Епафрас, който е затворник с мен в Христос Иисус,
Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
а също и моите съработници Марк, Аристарх, Димас и Лука.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Written from Rome to Philemon, by Onesimus, a servant.
Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вашия дух. Амин.