Philippians 4

Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.
И така, възлюбени и много желани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени!
I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.
Напътствам Еводия, напътствам и Синтихия да бъдат единомислени в Господа.
And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.
Също и теб умолявам, искрени ми съработнико, помагай на тези жени, които се бориха заедно с мен за благовестието заедно с Климент и с други мои съработници, чиито имена са в книгата на живота.
Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
Винаги се радвайте в Господа! Пак казвам: Радвайте се!
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
Нека вашата кротост да бъде позната на всички хора. Господ е близо.
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение;
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мен, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.
But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
Но аз много се радвах в Господа, че сега най-после направихте отново да се прояви вашата грижа към мен; за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да съм.
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; навсякъде и във всичко съм посветен в тайната да мога да живея и сит, и гладен, и в изобилие, и в оскъдност.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.
Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
Но въпреки това направихте добре, като взехте участие в скръбта ми.
Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
А и вие, филипяни, знаете, че в началото на делото на благовестието, когато излязох от Македония, нито еда църква не влезе във връзка с мен за даване и взимане, освен единствено вие.
For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.
Защото и в Солун един и два пъти ми пращахте за нуждата ми.
Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
Не че търся подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.
But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.
Но получих всичко и имам изобилно. Наситих се, като получих от Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Иисус.
Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
А на нашия Бог и Отец да бъде слава за вечни векове. Амин.
Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.
Поздравете всеки светия в Христос Иисус. Поздравяват ви братята, които са с мен.
All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.
Поздравяват ви всичките светии, а особено тези, които са от императорския дом.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. It was written to the Philippians from Rome by Epaphroditus.
Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вашия дух. (Амин.)