Philippians 3

Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.
И така, братя мои, радвайте се в Господа. За мен не е досадно да ви пиша едно и също, а за вас е за предпазване.
Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.
Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжливото обрязване.
For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.
Защото ние сме обрязаните, които служим в Божия Дух и се хвалим с Христос Иисус, и не се уповаваме на плътта.
Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:
Макар че аз бих могъл и на плътта да се уповавам. Ако някой друг мисли, че може да се уповава на плътта, то аз повече:
Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;
обрязан съм бил на осмия ден, от израилевия род съм, от вениаминовото племе, евреин от евреи, според закона – фарисей,
Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.
според ревностното ми желание – гонител на църквата, според правдата на закона – непорочен.
But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.
Но това, което беше за мен придобивка, го счетох като загуба заради Христос.
Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,
А освен това всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Иисус, заради когото изгубих всичко и считам всичко за измет, за да придобия Христос
And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:
и да се намеря в Него, като нямам моята правда, която е от закона, а тази, която е чрез вярата в Христос – правдата, която е от Бога въз основа на вяра,
That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;
за да позная Него и силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, като стана съобразен с Неговата смърт,
If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
за да мога някак да достигна до възкресението на мъртвите.
Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.
Не че съм уловил вече, нито съм станал вече съвършен, но гоня, дано и аз да уловя, защото и аз бях уловен от Христос Иисус.
Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,
Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя – като забравям задното и се простирам към предното,
I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Иисус.
Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
И така, нека ние, колкото от нас са съвършени, да мислим така; и ако вие мислите за нещо по друг начин, Бог и това ще ви открие.
Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.
И така, дотам, докъдето сме достигнали, нека ходим (според това правило, като мислим същото).
Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.
Братя, бъдете всички мои подражатели и внимавайте на тези, които живеят според примера, който ние ви дадохме.
(For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:
Защото мнозина живеят, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, че са враговете на Христовия кръст,
Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)
чийто край е погибел, чийто бог е коремът, чиято слава е в техния позор, които отдават ума си на земните неща.
For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:
Защото нашето гражданство е на небето, откъдето и очакваме Спасител – Господ Иисус Христос,
Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.
който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло според действието на Неговата сила, с която Той може да покори всичко на Себе Си.