Luke 14

And it came to pass, as he went into the house of one of the chief Pharisees to eat bread on the sabbath day, that they watched him.
Една събота, когато влезе да яде хляб в къщата на един от началниците на фарисеите, те Го наблюдаваха.
And, behold, there was a certain man before him which had the dropsy.
И ето, пред Него имаше един човек, болен от воднянка.
And Jesus answering spake unto the lawyers and Pharisees, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day?
И Иисус заговори на законниците и фарисеите и каза: Позволено ли е да се изцелява в събота, или не?
And they held their peace. And he took him, and healed him, and let him go;
А те мълчаха. И Той, като хвана човека, го изцели и го пусна.
And answered them, saying, Which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the sabbath day?
И им каза: Ако падне магарето или волът на някого от вас в кладенец, няма ли той начаса да го извлече в съботен ден?
And they could not answer him again to these things.
И не можаха да Му отговорят на това.
And he put forth a parable to those which were bidden, when he marked how they chose out the chief rooms; saying unto them,
А като забелязваше как поканените избираха първите места, им каза една притча:
When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room; lest a more honourable man than thou be bidden of him;
Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него някой по-почетен от теб
And he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room.
и да дойде този, който е поканил и теб, и него, и да ти каже: Отстъпи това място на този човек; и тогава ще започнеш със срам да заемаш последното място.
But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee.
Но когато те поканят, иди и седни на последното място и когато дойде този, който те е поканил, да ти каже: Приятелю, мини по-горе; тогава ще имаш почит пред всички, които седят с теб на трапезата.
For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.
Защото всеки, който възвишава себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще бъде възвисен.
Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompence be made thee.
Каза и на този, който Го беше поканил: Когато даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят и да ти бъде отплатено.
But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind:
Но когато даваш угощение, покани бедни, недъгави, куци, слепи;
And thou shalt be blessed; for they cannot recompense thee: for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just.
и ще бъдеш блажен, защото те нямат с какво да ти отплатят и ще ти бъде отплатено във възкресението на праведните.
And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God.
И като чу това, един от седящите с Него на трапезата Му каза: Блажен онзи, който ще яде хляб в Божието царство.
Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many:
А Той каза: Един човек даде голяма вечеря и покани мнозина.
And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come; for all things are now ready.
И в часа на вечерята изпрати слугата си да каже на поканените: Елате, защото всичко е вече готово.
And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it: I pray thee have me excused.
А те всички започнаха единодушно да се извиняват. Първият му каза: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се, извини ме.
And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them: I pray thee have me excused.
Друг каза: Купих си пет чифта волове и отивам да ги опитам; моля ти се, извини ме.
And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come.
А друг каза: Ожених се и затова не мога да дойда.
So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.
И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен каза на слугата си: Излез бързо на градските улици и пътеки и доведи тук бедните, недъгавите, слепите и куците.
And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room.
И слугата каза: Господарю, направено е, каквото си заповядал, и има още място.
And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.
И господарят каза на слугата: Излез по пътищата и оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми;
For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.
защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми.
And there went great multitudes with him: and he turned, and said unto them,
А големи множества вървяха заедно с Него; и Той се обърна и им каза:
If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.
Ако дойде някой при Мен и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик.
And whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.
Който не носи своя кръст и върви след Мен, не може да бъде Мой ученик.
For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?
Защото кой от вас, когато иска да построи кула, не сяда първо да пресметне разноските – дали ще има с какво да я доизкара?
Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him,
Да не би като положи основа, а не може да довърши, всички, които гледат, да започнат да му се присмиват и да казват:
Saying, This man began to build, and was not able to finish.
Този човек започна да строи, но не можа да довърши.
Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand?
Или кой цар, който отива на война срещу друг цар, няма да седне първо да се посъветва – може ли с десет хиляди да се противопостави на онзи, който идва срещу него с двадесет хиляди?
Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage, and desireth conditions of peace.
Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да иска условия за мир.
So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple.
И така, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде Мой ученик.
Salt is good: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be seasoned?
Добро нещо е солта, но ако самата сол обезсолее, с какво ще се подправи?
It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.
Тя не струва нито за земята, нито за тор, а я изхвърлят навън. Който има уши да слуша, нека слуша.