John 16

These things have I spoken unto you, that ye should not be offended.
Това ви казах, за да не се препънете.
They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.
Ще ви отлъчат от синагогата; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.
And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.
И това ще ви сторят, защото не са познали нито Отца, нито Мен.
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.
Но Аз ви казах тези неща, за да помните, че съм ви ги казал, когато дойде часът им. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас.
But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
Но сега отивам при Онзи, който Ме е пратил, и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?
But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да отида, защото, ако не отида, Застъпникът няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
А когато Той дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд:
Of sin, because they believe not on me;
за грях, защото не вярват в Мен;
Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;
за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;
Of judgment, because the prince of this world is judged.
и за съд, защото князът на този свят е осъден.
I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.
Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви води в цялата истина; защото няма да говори от Себе Си, а каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.
He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.
Той Мен ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.
All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.
Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето ще взема и ще ви известява.
A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите.
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
Тогава някои от учениците Му си казаха помежду си: Какво е това, което ни казва: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите, и това: Отивам при Отца?
They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
Затова си казаха: Какво е това, което казва: Още малко? Не знаем какво иска да каже.
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
Иисус, като разбра, че желаят да Го питат, им каза: Затова ли се питате помежду си, че казах: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите?
Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост.
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; но когато роди детенцето, не помни вече мъките поради радостта, че се е родил човек на света.
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
Така и вие сега имате скръб; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.
And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.
И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: ако поискате нещо от Отца в Мое Име, Той ще ви го даде.
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
Досега нищо не сте искали в Мое Име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.
Това ви говорих с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.
At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:
В онзи ден ще искате в Мое Име; и не ви казвам, че Аз ще моля Отца за вас,
For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.
защото Сам Отец ви обича, понеже вие обикнахте Мен и повярвахте, че Аз от Отца излязох.
I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.
His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
Неговите ученици Му казаха: Ето, сега ясно говориш и никаква притча не казваш.
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
Сега знаем, че Ти всичко знаеш и няма нужда да Те пита някой. По това вярваме, че си излязъл от Бога.
Jesus answered them, Do ye now believe?
Иисус им отговори: Сега ли вярвате?
Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
Ето, настава час, дошъл е вече, да се разпръснете всеки при своето си и Мен да оставите сам; но Аз не съм сам, защото Отец е с Мен.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб, но дерзайте: Аз победих света.