Ephesians 1

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
Павел, с Божията воля апостол на Иисус Христос, до светиите и верните в Христос Иисус, които са в Ефес:
Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Благодат да бъде на вас и мир от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос!
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
както ни е избрал в Него преди основаването на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов;
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
като ни е предопределил да бъдем осиновени за Него чрез Иисус Христос по благоволението на Своята воля,
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.
за похвала на славата на Своята благодат, с която ни е дарил във Възлюбения Си.
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;
В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,
Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;
която е направил да изобилства за нас във всяка мъдрост и разбиране,
Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:
като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си,
That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:
за да се приложи, когато се изпълнят времената: да се обедини като цяло в Христос всичко – и това, което е на небесата, и това, което е на земята – в Него.
In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:
В Него и ние бяхме взети за наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който върши всичко по решението на Своята воля,
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
така че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на Христос.
In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,
В Него и вие, като чухте словото на истината – благовестието на вашето спасение – и като повярвахте в Него, бяхте запечатани със Светия Дух на обещанието,
Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.
който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога за похвала на Неговата слава.
Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,
Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Иисус и за любовта към всичките светии,
Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;
не преставам да благодаря за вас и да ви споменавам в молитвите си;
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:
така че Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на мъдрост и откровение в познаването на Него Самия,
The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите
And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
и какво е превъзходното величие на Неговата мощ към нас, вярващите, според действието на мощта на Неговата сила.
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
С нея Той подейства в Христос, като Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната си страна на небесата,
Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
далеч над всяко началство и власт, и сила, и господство, и всяко име, с което се наименуват, не само в този свят, но и в бъдещия.
And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,
И покори всичко под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата,
Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
което е Неговото тяло, пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко.