I Chronicles 3

Iată fiii lui David, cari i s'au născut la Hebron: Întîiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;
Tito jsou pak synové Davidovi, kteříž se jemu zrodili v Hebronu: Prvorozený Amnon z Achinoam Jezreelské, druhý Daniel z Abigail Karmelské;
al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei,
Třetí Absolon syn Maachy, dcery Tolmai, krále Gessur, čtvrtý Adoniáš, syn Haggit;
al cincilea Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream cu nevastă-sa Egla.
Pátý Sefatiáš z Abitál, šestý Jetram, z Egly manželky jeho.
Aceşti şase i s'au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.
Šest se mu jich zrodilo v Hebronu, kdež kraloval sedm let a šest měsíců; třidceti pak a tři kraloval v Jeruzalémě.
Iată cei ce i s'au născut la Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel;
Potom tito se jemu zrodili v Jeruzalémě: Sammua, Sobab, Nátan a Šalomoun, čtyři, z Betsabé, dcery Amielovy;
Ibhar, Elişama, Elifelet,
Též Ibchar, Elisama a Elifelet;
Noga, Nefeg, Iafia,
A Noga, Nefeg a Jafia;
Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă.
A Elisama, Eliada a Elifelet, těch devět.
Aceştia sînt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor.
Všickni ti synové Davidovi krom synů ženin, a Támar sestra jejich.
Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;
Syn pak Šalomounův Roboám, Abiam syn jeho, Aza syn jeho, Jozafat syn jeho,
Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
Joram syn jeho, Ochoziáš syn jeho, Joas syn jeho,
Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
Amaziáš syn jeho, Azariáš syn jeho, Jotam syn jeho,
Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
Achas syn jeho, Ezechiáš syn jeho, Manasses syn jeho,
Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
Amon syn jeho, Joziáš syn jeho.
Fiii lui Iosia: întîiul născut, Iohanan: al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.
Synové pak Joziášovi: Prvorozený Jochanan, druhý Joakim, třetí Sedechiáš, čtvrtý Sallum.
Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.
Synové pak Joakimovi: Jekoniáš syn jeho, Sedechiáš syn jeho.
Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel;
Synové pak Jekoniáše vězně: Salatiel syn jeho.
Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.
Toho pak Malkiram, Pedai, Senazar, Jekamia, Hosama a Nedabia.
Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor;
Synové pak Pedaiovi: Zorobábel a Semei. A syn Zorobábelův: Mesullam, Chananiáš, a Selomit sestra jejich.
şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.
Toho pak Chasuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Jusabchesed, těch pět.
Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.
Syn pak Chananiášův: Pelatia a Izaiáš. Synové Refaie, synové Arnanovi, synové Abdiášovi, synové Sechaniovi.
Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.
A synové Sechaniovi: Semaiáš. A synové Semaiášovi: Chattus, Igal, Bariach, Neariáš a Safat, šest.
Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.
A syn Neariáše: Elioenai, Ezechiáš a Azrikam, ti tři.
Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.
Též synové Elioenai: Hodaviáš, Eliasib, Pelaiáš, Akkub, Jochanan, Delaiáš a Anani, těch sedm.