Song of Solomon 1

Ny tonon-kira tsara indrindra, izay nataon'i Solomona.
Enga anie ka hanoroka ahy amin'ny fanorohan'ny vavany izy! Fa tsara noho ny divay ny fitiavanao.
osculetur me osculo oris sui quia meliora sunt ubera tua vino
Mani-pofona ny menakao tsara, menaka manitra voaidina ny anaranao, koa izany no itiavan'ny zatovovavy anao.
fraglantia unguentis optimis oleum effusum nomen tuum ideo adulescentulae dilexerunt te
Taomy aho, dia hihazakazaka hanaraka anao izahay; Nentin'ny mpanjaka ho ao an-efi-tranony aho. Hifaly sy hiravoravo aminao izahay; Hankalazainay mihoatra noho ny divay ny fitiavanao; Fitiavana marina no itiavany anao.
trahe me post te curremus introduxit me rex in cellaria sua exultabimus et laetabimur in te memores uberum tuorum super vinum recti diligunt te
Mivalomainty aho, nefa tsara tarehy, ry zanakavavin'i Jerosalema, toy ny lain'i Kedara, toy ny ambain-dain'i Solomona.
nigra sum sed formonsa filiae Hierusalem sicut tabernacula Cedar sicut pelles Salomonis
Aza mibanjina ahy, fa mivalomainty aho, satria efa azon'ny hainandro; Tezitra tamiko ny zanak'ineny; Notendreny ho mpiandry ny tanim-boalobony aho; Nefa ny tanim-boaloboko kosa, dia ny an'ny tenako, tsy mba nandrasako.
nolite me considerare quod fusca sim quia decoloravit me sol filii matris meae pugnaverunt contra me posuerunt me custodem in vineis vineam meam non custodivi
Lazao amiko, ry ilay tian'ny fanahiko, izay iandrasanao ny ondrinao, sy izay ampandrianao azy raha antoandro; Fa nahoana no ho tahaka izay mivezivezy foana aho Eny amin'ny andian'ny namanao?
indica mihi quem diligit anima mea ubi pascas ubi cubes in meridie ne vagari incipiam per greges sodalium tuorum
Raha tsy fantatrao, ry tsara tarehy indrindra amin'ny vehivavy, dia mandehana hanaraka ny andian'ny ondry aman'osy, ary andraso eny amin'ny lain'ny mpiandry ondry ny zanak'osinao.
si ignoras te o pulchra inter mulieres egredere et abi post vestigia gregum et pasce hedos tuos iuxta tabernacula pastorum
Ry tompokovavy havako, ianao dia ampitahaiko amin'ny soavalivaviko mitarika ny kalesin'i Farao.
equitatui meo in curribus Pharaonis adsimilavi te amica mea
Mahatsara ny tarehinao ireo voahangy voatohy; Manendrika ny vozonao ireo rado.
pulchrae sunt genae tuae sicut turturis collum tuum sicut monilia
Nefa rojo volamena misy voavola mibontsimbontsina kosa no hataonay ho anao.
murenulas aureas faciemus tibi vermiculatas argento
Raha mipetraka amin'ny latabany ny mpanjaka, dia mamerovero tsara ny nardako.
dum esset rex in accubitu suo nardus mea dedit odorem suum
Ny malalako dia miora am-pehezana madinika mandry eo an-tratrako.
fasciculus murrae dilectus meus mihi inter ubera mea commorabitur
Ny malalako dia tahaka ny vonin'ny kofera amiko, any an-tanimbolin'i En-jedy.
botrus cypri dilectus meus mihi in vineis Engaddi
Indro, tsara tarehy ianao, ry tompokovavy havako; Indro, tsara tarehy ianao; Voromailala ny masonao.
ecce tu pulchra es amica mea ecce tu pulchra oculi tui columbarum
Indro, tsara tarehy ianao, ry malalako, eny, mahafinaritra; Maitso ny fandriantsika.
ecce tu pulcher es dilecte mi et decorus lectulus noster floridus
Sedera ny sakamandimbin'ny tranontsika, ary kypreso ny peta-drindrintsika.
tigna domorum nostrarum cedrina laquearia nostra cypressina