Psalms 84

Ho an'ny mpiventy hira. Al-hagitith. Salamo nataon'ny Koraita. Endrey ny hatsaran'ny tabernakelinao, Jehovah, Tompon'ny maro, ô!
victori pro torculari filiorum Core canticum quam dilecta tabernacula tua Domine exercituum
Manina sady vonton'alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko; ny foko sy ny nofoko mihoby an'Andriamanitra velona.
desiderat et defecit anima mea in atria Domini cor meum et caro mea laudabunt Deum viventem
Eny, ny tsikirity mahita trano, ary ny sidintsidina mahita akany ho azy hametrahany ny zanany. Dia ny alitaranao, Jehovah, Tompon'ny maro ô, Mpanjakako sy Andriamanitro.
siquidem avis invenit domum et passer nidum sibi ubi ponat pullos suos altaria tua Domine exercituum rex meus et Deus meus
Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao; hidera Anao mandrakariva izy.
beati qui habitant in domo tua adhuc laudabunt te semper
Sambatra izay olona manan-kery avy aminao; ao am-pony ny lalana;
beatus homo cuius fortitudo est in te semitae in corde eius
Raha mandeha mamaky ny lohasaha Baka izy, Dia ataony misy loharano izany, ary ny loha-orana manarom-pitahiana azy.
transeuntes in valle fletus fontem ponent eam
Miampy hery eny am-pandehanana izy; samy miseho eo anatrehan'Andriamanitra any Ziona izy rehetra.
benedictione quoque amicietur doctor ibunt de fortitudine in fortitudinem parebunt apud Deum in Sion
Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, henoy ny fivavako; mandrenesa ry Andriamanitr'i Jakoba ô.
Domine Deus exercituum exaudi orationem meam ausculta Deus Iacob semper
Andriamanitra, Ampinganay ô, tsinjovy ka jereo ny tavan'ny voahosotrao.
clipeus noster vide Deus et adtende faciem christi tui
Fa ny indray andro eo an-kianjanao dia tsara noho ny arivo; aleoko mipetraka eo amin'ny tokonam-baravaran'ny tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ao an-dain'ny ratsy fanahy.
quoniam melior est dies in atriis tuis super milia elegi abiectus esse in domo Dei mei magis quam habitare in tabernaculis impietatis
Fa Masoandro sy Ampinga Jehovah Andriamanitra; fahasoavana sy voninahitra no homen'i Jehovah; tsy hiaro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy.
quia sol et scutum Dominus Deus gratiam et gloriam dabit Dominus
Jehovah, Tompon'ny maro ô, sambatra izay olona matoky Anao.
nec prohibebit bonum ab his qui ambulant in perfectione Domine exercituum beatus homo qui confidet in te