Psalms 116

Izaho tia an'i Jehovah, satria efa nandre Ny feon'ny fifonako Izy.
dilexi quoniam audies Domine vocem deprecationis meae
Satria efa nanongilana ny sofiny tamiko Izy, Dia hiantso aho, raha mbola velona koa.
inclinavit aurem suam mihi et in diebus meis invocabo
Nihodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, Ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiainan-tsi-hita; Nahita fahoriana sy alahelo aho.
circumdederunt me funes mortis et munitiones inferni invenerunt me angustiam et dolorem repperi
Dia niantso ny anaran'i Jehovah hoe aho: Jehovah ô, mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko.
et nomen Domini invocavi obsecro Domine salva animam meam
Mamindra fo sy marina Jehovah Eny, miantra Andriamanitsika.
clemens Dominus et iustus et Deus noster misericors
Miaro ny kely saina Jehovah; Reraka aho, dia namonjy ahy Izy.
custodit parvulos Dominus adtenuatus sum et salvavit me
Miverena ho amin'ny fitsaharanao, ry fanahiko, Fa Jehovah efa nanisy soa anao,
revertere anima mea in requiem tuam quia Dominus reddet tibi
Dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana Hianao Sy ny masoko tamin'ny ranomaso Ary ny tongotro tamin'ny fahatafintohinana.
quia eruit animam meam de morte oculos meos a lacrimis pedes meos ab offensa
Handeha eo anatrehan'i Jehovah Eo amin'ny tanin'ny velona aho.
deambulabo coram Domino in terris viventium
Nino aho; hiteny tokoa aho; Mahantra indrindra aho.
credidi propter quod locutus sum ego adflictus sum nimis
Hoy izaho tamin'ny fahatairako; Mpandainga ny olona rehetra.
ego dixi in stupore meo omnis homo mendacium
Inona no havaliko an'i Jehovah Noho ny soa rehetra nataony tamiko?
quid reddam Domino pro omnibus quae tribuit mihi
Handray ny kapoaky ny famonjena aho Ka hiantso ny anaran'i Jehovah.
calicem salutis accipiam et nomen Domini invocabo
Hanefa ny voadiko amin'i Jehovah aho. Eny, eo anatrehan'ny olony rehetra.
vota mea Domino reddam coram omni populo eius
Zava-dehibe eo imason'i Jehovah Ny fahafatesan'ny olony masina.
gloriosa in conspectu Domini mors sanctorum eius
Indrisy! Jehovah ô, mpanomponao tokoa aho, Eny, mpanomponao sady zanaky ny ankizivavinao; Namaha ny fatorako Hianao.
obsecro Domine quia ego servus tuus ego servus tuus filius ancillae tuae dissolvisti vincula mea
Hianao no haterako fanati-pisaorana, Ary ny anaran'i Jehovah no hantsoiko.
tibi immolabo hostiam laudis et in nomine Domini invocabo
Hanefa ny voadiko amin'i Jehovah aho, Eny, eo anatrehan'ny olony rehetra,
vota mea Domino reddam in conspectu omnis populi eius
Dia eo an-kianjan'ny tranon'i Jehovah, Eo afovoanao, ry Jerosalema ô. Haleloia.
in atriis domus Domini in medio tui Hierusalem alleluia