Psalms 80

Ho an'ny mpiventy hira. Al-shoshanim-edoth. Salamo nataon'i Asafa. Ry Mpiandry ny Isiraely ô, mihainoa, Hianao Izay mitondra an'i Josefa toy ny ondry; Hianao, Izay mipetraka amin'ny kerobima, mamirapiratra.
(Til Sangmesteren. El-sjosjannim-edut. Af Asaf. En Salme.) Lyt til, du Israels Hyrde, der leder Josef som en Hjord, træd frem i Glans, du, som troner på Keruber,
Fohazy ny herinao eo anoloan'i Efraima sy Benjamina ary Manase, ka avia hamonjy anay.
for Efraims, Benjamins og Manasses Øjne; opbyd atter din Vælde og kom til vor Frelse!
Andriamanitra ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny Tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
Hærskarers Gud, bring os atter på Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi må frelses!
Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, mandra-pahoviana no hanetroka amin'ny fivavaky ny olonao ny fahatezeranao?
HERRE, Hærskarers Gud, hvor længe vredes du trods din Tjeners Bøn?
Mampihinana azy mofo len-dranomaso Hianao, ary mampisotro azy ranomaso tovozina.
Du har givet os Tårebrød at spise, Tårer at drikke i bredfuldt Mål.
Ataonao ho fifandirana amin'ny mifanila fonenana aminay izahay; ary ny fahavalonay mifaly handatsa.
Du har gjort os til Stridsemne for vore Naboer, vore Fjender håner os.
Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
Hærskarers Gud, bring os atter på Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi må frelses!
Nisy voaloboka nafindranao avy tany Egypta; nandroaka ny jentilisa Hianao ka namboly azy kosa.
Du rykked en Vinstok op i Ægypten, drev Folkeslag bort og plantede den;
Nitevy teo alohany Hianao, dia namaka lalina izy ka nameno ny tany.
du rydded og skaffed den Plads, den slog Rod og fyldte Landet;
Nanaloka ny tendrombohitra ny alokalony, ary ny sampany nanaloka ny sedera andrian-kazo.
Bjergene skjultes af dens Skygge. Guds Cedre af dens Ranker;
Nampisandrahaka ny rantsany hatramin'ny ranomasina izy, ary ny sakeliny hatramin'ny Ony.
den bredte sine Skud til Havet og sine kviste til Floden.
Nahoana no noravànao ny fefiny ka anotazan'izay rehetra mandalo eny an-dalana izy?
Hvorfor har du nedbrudt dens Hegn, så alle vejfarende plukker deraf?
Ny lambo avy any an'ala mitrongy azy; ary izay bibi-dia any an-tsaha mandàny azy.
Skovens Vildsvin gnaver deri, Dyrene på Marken æder den op!
Ry Andriamanitry ny maro ô, miverena, ka tsilovy any an-danitra, ary jereo, ka vangio ity voaloboka ity.
Hærskarers Gud, vend tilbage, sku ned fra Himlen og se! Drag Omsorg for denne Vinstok,
Arovy izay nambolen'ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampaherezinao ho Anao.
for Skuddet, din højre planted!
Voadotry ny afo izy sady voakapa; fongotry ny fananaran'ny tavanao izy.
Lad dem, der sved den og huggede den sønder, gå til for dit Åsyns Trussel!
Aoka ny tananao ho amin'ny lehilahin'ny tananao ankavanana, dia amin'ny zanak'olombelona izay nampaherezinao ho Anao.
Lad din Hånd være over din højres Mand, det Menneskebarn, du opfostrede dig!
Dia tsy hihemotra hiala aminao izahay; velomy izahay, dia hiantso ny anaranao.
Da viger vi ikke fra dig, hold os i Live, så påkalder vi dit Navn!
Ry Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay; ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena Izahay.
HERRE, Hærskarers Gud, bring os atter på Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi må frelses!