John 18

When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered, and his disciples.
Промовивши це, Ісус вийшов із учнями Своїми на той бік потоку Кедрону, де був сад, до якого ввійшов Він та учні Його.
And Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples.
Але й Юда, що видав Його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус й Його учні.
Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons.
Отож Юда, узявши відділ війська та службу від первосвящеників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами, та з ліхтарями, та з зброєю.
Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth, and said unto them, Whom seek ye?
А Ісус, усе відавши, що з Ним статися має, виходить та й каже до них: Кого ви шукаєте?
They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.
Йому відповіли: Ісуса Назарянина. Він говорить до них: Це Я... А стояв із ними й Юда, що видав Його.
As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground.
І як тільки сказав їм: Це Я, вони подалися назад, та й на землю попадали...
Then asked he them again, Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.
І Він знов запитав їх: Кого ви шукаєте? Вони ж відказали: Ісуса Назарянина.
Jesus answered, I have told you that I am he: if therefore ye seek me, let these go their way:
Ісус відповів: Я сказав вам, що це Я... Отож, як Мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти,
That the saying might be fulfilled, which he spake, Of them which thou gavest me have I lost none.
щоб збулося те слово, що Він був сказав: Я не втратив нікого із тих, кого дав Ти Мені.
Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus.
Тоді Симон Петро, меча мавши, його вихопив, і рубонув раба первосвященика, і відтяв праве вухо йому. А рабу на ім'я було Малх.
Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath: the cup which my Father hath given me, shall I not drink it?
Та промовив Ісус до Петра: Всунь у піхви меча! Чи ж не мав би Я пити ту чашу, що Отець дав Мені?
Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus, and bound him,
Відділ же війська та тисяцький і служба юдейська схопили Ісуса, і зв'язали Його,
And led him away to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, which was the high priest that same year.
і повели Його перше до Анни, бо тестем доводивсь Кайяфі, що первосвящеником був того року.
Now Caiaphas was he, which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.
Це ж був той Кайяфа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ.
And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest.
А Симон Петро й інший учень ішли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був первосвященикові, і ввійшов у двір первосвящеників із Ісусом.
But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple, which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter.
А Петро за ворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященикові, і сказав воротарці, і впровадив Петра.
Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou also one of this man's disciples? He saith, I am not.
І питає Петра воротарка служниця: Ти хіба не з учнів Цього Чоловіка? Той відказує: Ні!
And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves: and Peter stood with them, and warmed himself.
А раби й служба, розклавши огонь, стояли та й грілися, бо був холод. І Петро стояв із ними та грівся.
The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.
А первосвященик спитався Ісуса про учнів Його, і про науку Його.
Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing.
Ісус Йому відповідь дав: Я світові явно казав. Я постійно навчав у синагозі й у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого Я не говорив.
Why askest thou me? ask them which heard me, what I have said unto them: behold, they know what I said.
Чого ти питаєш Мене? Поспитайся тих, що чули, що Я їм говорив. Отже, знають вони, про що Я говорив.
And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so?
А як Він це сказав, то один із присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи: То так відповідаєш первосвященикові?
Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if well, why smitest thou me?
Ісус йому відповідь дав: Якщо зле Я сказав, покажи, що то зле; коли ж добре, за що Мене б'єш?
Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.
І відіслав Його Анна зв'язаним первосвященикові Кайяфі.
And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied it, and said, I am not.
А Симон Петро стояв, гріючись. І сказали до нього: Чи й ти не з учнів Його? Він відрікся й сказав: Ні!
One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him?
Говорить один із рабів первосвященика, родич тому, що йому Петро вухо відтяв: Чи тебе я не бачив у саду з Ним?
Peter then denied again: and immediately the cock crew.
І знову відрікся Петро, і заспівав півень хвилі тієї...
Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.
А Ісуса ведуть від Кайяфи в преторій. Був же ранок. Та вони не ввійшли до преторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти пасху.
Pilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?
Тоді вийшов Пилат назовні до них і сказав: Яку скаргу приносите ви на Цього Чоловіка?
They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee.
Вони відповіли та й сказали йому: Коли б Цей злочинцем не був, ми б Його тобі не видавали.
Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death:
А Пилат їм сказав: Візьміть Його, та й за вашим Законом судіть Його. Юдеї сказали йому: Нам не вільно нікого вбивати,
That the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die.
щоб збулося Ісусове слово, що його Він прорік, зазначаючи, якою то смертю Він має померти.
Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Jews?
Тоді знову Пилат увійшов у преторій, і покликав Ісуса, і до Нього сказав: Чи Ти Цар Юдейський?
Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?
Ісус відповів: Чи від себе самого питаєш ти це, чи то інші тобі говорили про Мене?
Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done?
Пилат відповів: Чи ж юдеянин я? Твій народ та первосвященики мені Тебе видали. Що таке Ти вчинив?
Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.
Ісус відповів: Моє Царство не із світу цього. Якби із цього світу було Моє Царство, то служба Моя воювала б, щоб не виданий був Я юдеям. Та тепер Моє Царство не звідси...
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.
Сказав же до Нього Пилат: Так Ти Цар? Ісус відповів: Сам ти кажеш, що Цар Я. Я на те народився, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує Мій голос.
Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all.
Говорить до Нього Пилат: Що є правда? І сказавши оце, до юдеїв знов вийшов, та й каже до них: Не знаходжу Я в Ньому провини ніякої.
But ye have a custom, that I should release unto you one at the passover: will ye therefore that I release unto you the King of the Jews?
Та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Чи хочете отже, відпущу вам Царя Юдейського?
Then cried they all again, saying, Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.
Та знову вони зняли крик, вимагаючи: Не Його, а Варавву! А Варавва був злочинець.