I Chronicles 3

Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
А оце були Давидові сини, що народилися йому в Хевроні: первороджений Амнон, від їзреелітянки Ахіноам; другий Даниїл, від кармелітянки Авіґаїл;
The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
третій Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, царя ґешурського; четвертий Адонійя, син Хаґґіт;
The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
п'ятий Шефатія, від Авітал; шостий Їтреам, від жінки його Еґли;
These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
шестеро народжено йому в Хевроні. І царював він там сім років і шість місяців, а тридцять і три роки царював в Єрусалимі.
And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath–shua the daughter of Ammiel:
А оці народилися йому в Єрусалимі: Шім'а, і Шовав, і Натан, і Соломон, четверо від Вірсавії, Амміїлової дочки,
Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
і Ївхар, і Елішама, і Еліфалет,
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
і Ноґаг, і Нефеґ, і Яфія,
And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
і Елішама, і Еліяда, і Еліфелет, дев'ятеро.
These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
Усе це Давидові сини, окрім синів наложниць та сестри їх Тамари.
And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
А син Соломонів Рехав'ам, його син Авійя, його син Аса, його син Йосафат,
Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
його син Йорам, його син Ахазія, його син Йоаш,
Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
його син Амація, його син Азарія, його син Йотам,
Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
його син Ахаз, його син Хізкійя, його син Манасія,
Amon his son, Josiah his son.
його син Амон, його син Йосія.
And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
А сини Йосії: первороджений Йоханан, другий Єгояким, третій Седекія, четвертий Шаллум.
And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
А сини Єгоякимові: Єхонія син його, та син його Седекія.
And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
А сини Єхонії: Ассір, Шеал'тіїл, син його,
Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
і Малкірам, і Педая, і Шен'аццар, Єкам'я, Гошама, і Недав'я.
And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
А сини Педаї: Зоровавель і Шім'ї. А сини Зоровавеля: Мешуллам, і Хананія, і сестра їхня Шеломіт,
And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab–hesed, five.
і Хашува, і Огел, і Верех'я, і Хасад'я, Юшав-Хесед, п'ятеро.
And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
А сини Хананії: Пелатія та Єшая, сини Рефаї, сини Арнонові, сини Овадії, сини Шеханії.
And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
А сини Шеханії: Шемая. А сини Шемаї: Хаттиш, і Їґ'ал, і Баріах, і Неарія, і Шафат, шестеро.
And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
А сини Неарії: Ел'йоенай, і Хізкійя, і Азрікам, троє.
And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
А сини Ел'йоенаєві: Годав'я, і Ел'яшів, і Пелая, і Аккув, і Йоханан, і Делая, і Анані, семеро.