I Chronicles 26

Concerning the divisions of the porters: Of the Korhites was Meshelemiah the son of Kore, of the sons of Asaph.
Kapı nöbetçilerinin bölükleri: Korahlılar’dan: Asafoğulları’ndan Kore oğlu Meşelemya.
And the sons of Meshelemiah were, Zechariah the firstborn, Jediael the second, Zebadiah the third, Jathniel the fourth,
Meşelemya’nın oğulları: İlk oğlu Zekeriya, ikincisi Yediael, üçüncüsü Zevadya, dördüncüsü Yatniel,
Elam the fifth, Jehohanan the sixth, Elioenai the seventh.
beşincisi Elam, altıncısı Yehohanan, yedincisi Elyehoenay.
Moreover the sons of Obed–edom were, Shemaiah the firstborn, Jehozabad the second, Joah the third, and Sacar the fourth, and Nethaneel the fifth,
[] Ovet-Edom’un oğulları: İlk oğlu Şemaya, ikincisi Yehozavat, üçüncüsü Yoah, dördüncüsü Sakâr, beşincisi Netanel,
Ammiel the sixth, Issachar the seventh, Peulthai the eighth: for God blessed him.
altıncısı Ammiel, yedincisi İssakar, sekizincisi Peulletay. Çünkü Tanrı Ovet-Edom’u kutsamıştı.
Also unto Shemaiah his son were sons born, that ruled throughout the house of their father: for they were mighty men of valour.
Ovet-Edom’un oğlu Şemaya’nın oğulları vardı. Bunlar yetenekli olduklarından boy başlarıydılar.
The sons of Shemaiah; Othni, and Rephael, and Obed, Elzabad, whose brethren were strong men, Elihu, and Semachiah.
Şemaya’nın oğulları: Otni, Refael, Ovet, Elzavat. Şemaya’nın akrabaları Elihu ile Şemakya da yiğit adamlardı.
All these of the sons of Obed–edom: they and their sons and their brethren, able men for strength for the service, were threescore and two of Obed–edom.
Bunların tümü Ovet-Edom soyundandı. Onlar da, oğullarıyla akrabaları da yiğit, görevlerinde becerikli kişilerdi. Ovet-Edom soyundan 62 kişi vardı.
And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen.
Meşelemya’nın 18 becerikli oğlu ve akrabası vardı.
Also Hosah, of the children of Merari, had sons; Simri the chief, (for though he was not the firstborn, yet his father made him the chief;)
Merarioğulları’ndan Hosa’nın oğulları: İlki Şimri’ydi. –Şimri ilk oğul olmadığı halde babası onu önder atamıştı.–
Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth: all the sons and brethren of Hosah were thirteen.
İkincisi Hilkiya, üçüncüsü Tevalya, dördüncüsü Zekeriya. Hosa’nın oğullarıyla akrabalarının toplamı 13 kişiydi.
Among these were the divisions of the porters, even among the chief men, having wards one against another, to minister in the house of the LORD.
RAB’bin Tapınağı’nda Levili kardeşleri gibi görev yapan kapı nöbetçisi bölükler ve başlarındaki adamlar bunlardır.
And they cast lots, as well the small as the great, according to the house of their fathers, for every gate.
Her kapı için her aile büyük, küçük ayırmadan kura çekti.
And the lot eastward fell to Shelemiah. Then for Zechariah his son, a wise counsellor, they cast lots; and his lot came out northward.
Kurada Doğu Kapısı Şelemya’ya düştü. Sonra bilge bir danışman olan oğlu Zekeriya için kura çekildi. Ona Kuzey Kapısı düştü.
To Obed–edom southward; and to his sons the house of Asuppim.
Güney Kapısı Ovet-Edom’a, depo için çekilen kura da oğullarına düştü.
To Shuppim and Hosah the lot came forth westward, with the gate Shallecheth, by the causeway of the going up, ward against ward.
Batı Kapısı ile yukarı yol üzerindeki Şalleket Kapısı için çekilen kuralar Şuppim’le Hosa’ya düştü. Her ailenin nöbet zamanları sırayla birbirini izliyordu.
Eastward were six Levites, northward four a day, southward four a day, and toward Asuppim two and two.
Doğu Kapısı’nda günde altı, Kuzey Kapısı’nda dört, Güney Kapısı’nda dört, depolarda da ikişerden dört Levili nöbetçi vardı.
At Parbar westward, four at the causeway, and two at Parbar.
Batı Kapısı’na bakan avlu içinse, yolda dört, avluda iki nöbetçi bekliyordu.
These are the divisions of the porters among the sons of Kore, and among the sons of Merari.
Korah ve Merari soyundan gelen kapı nöbetçilerinin bölükleri bunlardı.
And of the Levites, Ahijah was over the treasures of the house of God, and over the treasures of the dedicated things.
Levili Ahiya Tanrı’nın Tapınağı’nın hazinelerinden ve Tanrı’ya adanmış armağanlardan sorumluydu.
As concerning the sons of Laadan; the sons of the Gershonite Laadan, chief fathers, even of Laadan the Gershonite, were Jehieli.
Ladanoğulları: Ladan soyundan gelen Gerşonoğulları, Ladan boyunun boy başları Gerşonlu Yehieli ve oğullarıydı.
The sons of Jehieli; Zetham, and Joel his brother, which were over the treasures of the house of the LORD.
Yehieli’nin oğulları: Zetam’la kardeşi Yoel. Bunlar RAB’bin Tapınağı’nın hazinelerinden sorumluydu.
Of the Amramites, and the Izharites, the Hebronites, and the Uzzielites:
Amram, Yishar, Hevron, Uzziel soylarından şu kişilere görev verildi:
And Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was ruler of the treasures.
Musa oğlu Gerşom’un soyundan Şevuel tapınak hazinelerinin baş sorumlusuydu.
And his brethren by Eliezer; Rehabiah his son, and Jeshaiah his son, and Joram his son, and Zichri his son, and Shelomith his son.
Eliezer soyundan gelen kardeşleri: Rehavya Eliezer’in oğluydu, Yeşaya Rehavya’nın oğluydu, Yoram Yeşaya’nın oğluydu, Zikri Yoram’ın oğluydu, Şelomit Zikri’nin oğluydu.
Which Shelomith and his brethren were over all the treasures of the dedicated things, which David the king, and the chief fathers, the captains over thousands and hundreds, and the captains of the host, had dedicated.
Şelomit’le kardeşleri boy başlarının, Kral Davut’un binbaşılarının, yüzbaşılarının ve öbür ordu komutanlarının verdiği armağanların saklandığı hazinelerden sorumluydular.
Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of the LORD.
Bunlar savaşta yağmalanan mallardan bir kısmını RAB’bin Tapınağı’nın onarımı için ayırdılar.
And all that Samuel the seer, and Saul the son of Kish, and Abner the son of Ner, and Joab the son of Zeruiah, had dedicated; and whosoever had dedicated any thing, it was under the hand of Shelomith, and of his brethren.
Bilici Samuel’in, Kiş oğlu Saul’un, Ner oğlu Avner’in, Seruya oğlu Yoav’ın verdiği armağanlarla öbür armağanlardan da Şelomit’le kardeşleri sorumluydu.
Of the Izharites, Chenaniah and his sons were for the outward business over Israel, for officers and judges.
Yisharlılar’dan: Kenanya ile oğulları İsrail’de memur ve yargıç olarak tapınak dışındaki işlere bakmakla görevlendirildiler.
And of the Hebronites, Hashabiah and his brethren, men of valour, a thousand and seven hundred, were officers among them of Israel on this side Jordan westward in all the business of the LORD, and in the service of the king.
Hevronlular’dan: Haşavya ile kardeşleri –bin yedi yüz yiğit adam– RAB’bin işlerine ve kralın hizmetine bakmak için İsrail’in Şeria Irmağı’nın batı yakasında kalan bölgesine atanmıştı.
Among the Hebronites was Jerijah the chief, even among the Hebronites, according to the generations of his fathers. In the fortieth year of the reign of David they were sought for, and there were found among them mighty men of valour at Jazer of Gilead.
Aile soy kütüğündeki kayıtlara göre Yeriya Hevronlular’ın boy başıydı. Davut’un krallığının kırkıncı yılında kayıtlar incelendi ve Gilat’taki Yazer’de Hevronlular arasında yiğit savaşçılar bulundu.
And his brethren, men of valour, were two thousand and seven hundred chief fathers, whom king David made rulers over the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh, for every matter pertaining to God, and affairs of the king.
Yeriya’nın aile başları olan iki bin yedi yüz akrabası vardı. Kral Davut bu yiğit adamları Tanrı’nın ve kralın işlerine bakmaları için Rubenliler’e, Gadlılar’a, Manaşşe oymağının yarısına yönetici olarak atadı.