Job 11

Then answered Zophar the Naamathite, and said,
Därefter tog Sofar från Naama till orda och sade:
Should not the multitude of words be answered? and should a man full of talk be justified?
 Skall sådant ordflöde bliva utan svar  och en så stortalig man få rätt?
Should thy lies make men hold their peace? and when thou mockest, shall no man make thee ashamed?
 Skall ditt lösa tal nödga män till tystnad,  så att du får bespotta, utan att någon kommer dig att blygas?
For thou hast said, My doctrine is pure, and I am clean in thine eyes.
 Och skall du så få säga: »Vad jag lär är rätt,  och utan fläck har jag varit inför dina ögon»?
But oh that God would speak, and open his lips against thee;
 Nej, om allenast Gud ville tala  och upplåta sina läppar till att svara dig,
And that he would shew thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is! Know therefore that God exacteth of thee less than thine iniquity deserveth.
 om han ville uppenbara dig sin visdoms lönnligheter,  huru han äger förstånd, ja, i dubbelt mått,  då insåge du att Gud, dig till förmån,  har lämnat åt glömskan en del av din missgärning.
Canst thou by searching find out God? canst thou find out the Almighty unto perfection?
 Men kan väl du utrannsaka Guds djuphet  eller fatta den Allsmäktiges fullkomlighet?
It is as high as heaven; what canst thou do? deeper than hell; what canst thou know?
 Hög såsom himmelen är den -- vad kan du göra?  djupare än dödsriket -- vad kan du förstå?
The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea.
 Dess längd sträcker sig vidare än jorden,  och i bredd överträffar den havet.
If he cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder him?
 När han vill fara fram och ia någon inne  eller kalla någon till doms, vem kan då hindra honom?
For he knoweth vain men: he seeth wickedness also; will he not then consider it?
 Han är ju den som känner lögnens män,  fördärv upptäcker han, utan att leta därefter.
For vain man would be wise, though man be born like a wild ass's colt.
 Men lika lätt kan en dåraktig man få förstånd,  som en vildåsnefåle kan födas till människa.
If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward him;
 Om du nu rätt bereder ditt hjärta  och uträcker dina händer till honom,
If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles.
 om du skaffar bort det fördärv som kan låda vid din hand  och ej låter orättfärdighet bo i dina hyddor,
For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be stedfast, and shalt not fear:
 ja, då får du upplyfta ditt ansikte utan skam,  du står fast och har intet att frukta.
Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away:
 Ja, då skall du förgäta din olycka,  blott minnas den såsom vatten som har förrunnit.
And thine age shall be clearer than the noonday; thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning.
 Ditt liv skall då stråla klarare än middagens sken;  och kommer mörker på, så är det som en gryning till morgon.
And thou shalt be secure, because there is hope; yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety.
 Du kan då vara trygg, ty du äger ett hopp;  du spanar omkring dig och går sedan trygg till vila.
Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid; yea, many shall make suit unto thee.
 Ja, du får då ligga i ro, utan att någon förskräcker dig,  och många skola söka din ynnest.
But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost.
 Men de ogudaktigas ögon skola försmäkta;  ingen tillflykt skall mer finnas för dem,  och deras hopp skall vara att få giva upp andan.