James 2

My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons.
Mina bröder, menen icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att hava anseende till personen.3 Mos. 19:15. Ords. 24:23.
For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;
Om till exempel i eder församling inträder en man med guldring på fingret och i präktiga kläder, och jämte honom inträder en fattig man i smutsiga kläder,
And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool:
och I då vänden edra blickar till den som bär de präktiga kläderna och sägen till honom: »Sitt du här på denna goda plats», men däremot sägen till den fattige: »Stå du där», eller: »Sätt dig därnere vid min fotapall» --
Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts?
haven I icke då kommit i strid med eder själva och blivit domare som döma efter orätta grunder?
Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?Luk. 6:20. 1 Kor. 1:26 f. 2:9.
But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats?
I åter haven visat förakt för den fattige. Är det då icke de rika som förtrycka eder, och är det icke just de, som draga eder inför domstolarna?1 Kor. 11:22.
Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called?
Är det icke de, som smäda det goda namn som är nämnt över eder?
If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well:
Om I, såsom skriften bjuder, fullgören den konungsliga lagen: »Du skall älska din nästa såsom dig själv», då gören I visserligen väl.3 Mos. 19:18.
But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors.
Men om I haven anseende till personen, så begån I synd och bliven av lagen överbevisade om att vara överträdare.5 Mos. 1:17. 16:19.
For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all.
Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt.5 Mos. 27:26. Matt. 5:19.
For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.
Densamme som sade: »Du skall icke begå äktenskapsbrott», han sade ju ock: »Du skall icke dräpa.» Om du nu visserligen icke begår äktenskapsbrott, men dräper, så är du dock en lagöverträdare.2 Mos. 20:13 f.
So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty.
Talen och handlen så, som det höves människor vilka skola dömas genom frihetens lag.Jak. 1:25.
For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtighet åter kan frimodigt träda fram inför domen.Matt. 5:7. 6:15. 18:32 f. 25:31 f.
What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? can faith save him?
Mina bröder, vartill gagnar det, om någon säger sig hava tro, men icke har gärningar? Icke kan väl tron frälsa honom?Matt. 7:21 f. 21:30. Rom. 6:1 f. Gal. 5:6.
If a brother or sister be naked, and destitute of daily food,
Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och vore utan mat för dagenLuk. 3:11.
And one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled; notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body; what doth it profit?
och någon av eder då sade till denne: »Gå i frid, kläd dig varmt, och ät dig mätt» -- vartill gagnade detta, såframt han icke därjämte gåve honom vad hans kropp behövde?1 Joh. 3:17 f.
Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.
Så är ock tron i sig själv död, om den icke har med sig gärningar.
Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works.
Nu torde någon säga: »Du har ju tro?» -- »Ja, och jag har också gärningar; visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro.»
Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble.
Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva.Mark. 1:24.
But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?
Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn!
Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar?
Blev icke Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar, när han frambar sin son Isak på altaret?1 Mos. 22:1 f. Hebr. 11:17.
Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect?
Du ser alltså att tron samverkade med hans gärningar, och av gärningarna blev tron fullkomnad,
And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God.
och så fullbordades det skriftens ord som säger: »Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet»; och han blev kallad »Guds vän».1 Mos. 15:6. 2 Krön. 20:7. Jes. 41:8. Rom. 4:3.
Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.
I sen alltså att det är av gärningar som en människa bliver rättfärdig, och icke av tro allenast.Joh. 8:39.
Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?
Och var det icke på samma sätt med skökan Rahab? Blev icke hon rättfärdig av gärningar, när hon tog emot sändebuden och sedan på en annan väg släppte ut dem?Jos. 2:1 f. 6:17, 23 f.
For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.
Ja, såsom kroppen utan ande är död, så är ock tron utan gärningar död.