James 3

My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation.
Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom.Matt. 12:36 f. Jak. 1:19.
For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.
I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.Ords. 20:9. Pred. 7:21. Syr. 19:16. 1 Petr. 3:10. 1 Joh. 1:8. Jak. 1:26.
Behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.
När vi lägga betsel i hästarnas mun, för att de skola lyda oss, då kunna vi därmed styra också hela deras övriga kropp.
Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.
Ja, till och med skeppen, som äro så stora, och som drivas av starka vindar, styras av ett helt litet roder åt det håll dit styrmannen vill.
Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth!
Så är ock tungan en liten lem och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänken huru en liten eld kan antända en stor skog.Ps. 12:4 f. 140:2 f. Ords. 12:18. 15:2.
And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.
Också tungan är en eld; såsom en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar, tungan som befläckar hela kroppen och sätter »tillvarons hjul» i brand, likasom den själv är antänd av Gehenna.Matt. 15:11, 18 f.
For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind:
Ty väl är det så, att alla varelsers natur, både fyrfotadjurs och fåglars och kräldjurs och vattendjurs, låter tämja sig, och verkligen har blivit tamd, genom människors natur.
But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison.
Men tungan kan ingen människa tämja; ett oroligt och ont ting är den, och full av dödande gift.
Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God.
Med den välsigna vi Herren och Fadern, och med den förbanna vi människorna, som äro skapade till att vara Gud lika.1 Mos. 1:26 f.
Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.
Ja, från en och samma mun utgå välsignelse och förbannelse. Så bör det icke vara, mina bröder.
Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?
Icke giver väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten?
Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.
Mina bröder, icke kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon? Lika litet kan en salt källa giva sött vatten.Matt. 7:16.
Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man.Ef. 5:15. 1 Petr. 2:12.
But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth.
Om I åter i edra hjärtan hysen bitter avund och ären genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot sanningen.Ef. 4:31. 1 Joh. 4:20.
This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.
Sådan »vishet» kommer icke ned ovanifrån, utan är av jorden och tillhör de »själiska» människorna, ja, de onda andarna.1 Kor. 2:6 f. Jak. 1:17.
For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.
Ty där avund och genstridighet råda, där råder oordning och allt vad ont är.1 Kor. 3:3. Gal. 5:19 f.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.Vish. 7:22 f.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
Och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, dem till del som hålla frid.Jes. 32:17.