Galatians 6

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag.
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Ty om någon tycker sig något vara, fastän han intet är, så bedrager han sig själv.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Må var och en pröva sina egna gärningar; han skall då tillmäta sig berömmelse allenast efter vad han själv är, och icke efter vad andra äro.
For every man shall bear his own burden.
Ty var och en har sin egen börda att bära.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
Den som får undervisning i ordet, han låte den som undervisar honom få del med sig i allt gott.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
Sen här med vilka stora bokstäver jag egenhändigt skriver till eder!
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
Alla de som eftersträva ett gott anseende här i köttet, de vilja nödga eder till omskärelse, detta allenast för att de själva skola undgå att bliva förföljda för Kristi kors' skull.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
Ty icke ens dessa omskurna själva hålla lagen. Nej, det är för att kunna berömma sig av edert kött som de vilja att I skolen låta omskära eder.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
Ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är en ny skapelse.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
Må nu ingen härefter vålla mig oro; ty jag bär Jesu märken på min kropp.
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians written from Rome.
Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande, mina bröder. Amen.