Galatians 5

Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.
Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
Se, jag säger eder, jag Paulus, att om I låten omskära eder, så bliver Kristus eder till intet gagn.
For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
Och för var och en som låter omskära sig betygar jag nu åter att han är pliktig att fullgöra hela lagen.
Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
I haven kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nåden.
For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp.
For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.
Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
I begynten edert lopp väl. Vem har nu lagt hinder i eder väg, så att I icke mer lyden sanningen?
This persuasion cometh not of him that calleth you.
Till sådant kom ingen maning från honom som har kallat eder.
A little leaven leaveneth the whole lump.
Litet surdeg syrar hela degen.
I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
För min del har jag i Herren den tillförsikten till eder, att I icke häri skolen tänka på annat sätt; men den som vållar förvirring bland eder, han skall bära sin dom, vem han än må vara.
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
Om så vore, mina bröder, att jag själv ännu predikade omskärelse, varför skulle jag då ännu alltjämt lida förföljelse? Då vore ju korsets stötesten röjd ur vägen. --
I would they were even cut off which trouble you.
Jag skulle önska att de män som uppvigla eder läte omskära sig ända till avstympning.
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: »Du skall älska din nästa såsom dig själv.»
But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I förvisso icke göra vad köttet har begärelse till.
For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen.
But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
Men om I drivens av ande, så stån I icke under lagen.
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,
Meekness, temperance: against such there is no law.
saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.
And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Om vi nu hava liv genom ande, så låtom oss ock vandra i ande.
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
Låtom oss icke söka fåfänglig ära, i det att vi utmana varandra och avundas varandra.