Ecclesiastes 10

Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.
 Giftflugor vålla stank och jäsning i salvoberedarens salva;  så uppväger ett grand av dårskap både vishet och ära.
A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
 Den vise har sitt hjärta åt höger,  men dåren har sitt hjärta åt vänster.
Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.
 Ja, varhelst dåren går kommer hans förstånd till korta,  och till alla säger han ifrån, att han är en dåre.
If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.
 Om hos en furste vrede uppstår mot dig, så  håll dig dock stilla,  ty saktmod gör stora synder ogjorda.
There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:
 Ett elände gives, som jag har sett under solen,  ett fel som beror av den som har makten:
Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.
 att dårskap sättes på höga platser,  medan förnämliga män få sitta i förnedring.
I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.
 Jag har sett trälar färdas till häst  och hövdingar få gå till fots såsom trälar.
He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.
 Den som gräver en grop, han faller själv däri,  och den som bryter ned en mur, honom stinger ormen.
Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.
 Den som vältrar bort stenar bliver skadad av dem,  den som hugger ved kommer i fara därvid.
If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
 Om man icke slipar eggen,  när ett järn har blivit slött,  så måste man anstränga krafterna dess mer;  och vishet är att göra allt på bästa sätt.
Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.
 Om ormen får stinga, innan han har blivit tjusad,  så har besvärjaren intet gagn av sin konst.
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
 Med sin muns ord förvärvar den vise ynnest,  men dårens läppar fördärva honom själv.
The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.
 Begynnelsen på hans muns ord är dårskap,  och änden på hans tal är uselt oförnuft.
A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?
 Och dåren är rik på ord;  dock vet ingen människa vad som skall ske;  vem kan säga en människa vad som efter henne skall ske?
The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.
 Dårens möda bliver honom tung,  ty icke ens till staden hittar han fram.
Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!
 Ve dig, du land vars konung är ett barn,  och vars furstar hålla måltid redan på morgonen!
Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!
 Väl dig, du land vars konung är en ädling,  och vars furstar hålla måltid i tillbörlig tid,  med måttlighet, och icke för att överlasta sig!
By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.
 Genom lättja förfalla husets bjälkar,  och genom försumlighet dryper det in i huset.
A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.
 Till sin förlustelse håller man gästabud,  och vinet gör livet glatt;  men penningen är det som förlänar alltsammans.
Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.
 Uttala ej ens i din tanke förbannelser över en konung,  och ej ens i din sovkammare förbannelser över en rik man;  ty himmelens fåglar böra fram ditt tal,  och de bevingade förkunna vad du har sagt.