I Chronicles 3

Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
Dessa voro de söner som föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, av Ahinoam från Jisreel; Daniel, den andre, av Abigail från Karmel;2 Sam. 3,2 f.
The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmai, konungen i Gesur; Adonia, den fjärde, Haggits son;
The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
Sefatja, den femte, av Abital; Jitream, den sjätte, av hans hustru Egla.
These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
Dessa sex föddes åt honom i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader. I Jerusalem åter regerade han i trettiotre år.2 Sam. 5,4 f. 1 Kon. 2,11. 1 Krön. 29,27.
And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath–shua the daughter of Ammiel:
Och dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Sua, Ammiels dotter;2 Sam. 5,14 f.
Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
vidare Jibhar, Elisama, Elifelet,
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
Noga, Nefeg, Jafia,
And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
Elisama, Eljada och Elifelet, tillsammans nio.
These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
Detta var alla Davids söner, förutom sönerna med bihustrurna; och Tamar var deras syster.2 Sam. 13,1.
And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
Salomos son var Rehabeam. Hans son var Abia; hans son var Asa; hans son var Josafat.1 Kon. 11,43. 14,31. Matt. 1,7 f.
Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
Hans son var Joram; hans son var Ahasja; hans son var Joas.2 Kon. 8,16, 24. 11,2.
Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
Hans son var Amasja; hans son var Asarja; hans son var Jotam.2 Kon. 12,21. 15,1, 7.
Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
Hans son var Ahas; hans son var Hiskia; hans son var Manasse.2 Kon. 15,38. 16,20. 20,21.
Amon his son, Josiah his son.
Hans son var Amon; hans son var Josia.2 Kon. 21,18, 26.
And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
Josias söner voro Johanan den förstfödde, Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, Sallum, den fjärde.2 Kon. 23,30, 34. 24,17.
And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
Jojakims söner voro hans son Jekonja och dennes son Sidkia.
And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
Jekonjas söner voro Assir och dennes son Sealtiel,
Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
vidare Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja.
And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
Pedajas söner voro Serubbabel och Simei. Serubbabels söner voro Mesullam och Hananja, och deras syster var Selomit,
And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab–hesed, five.
vidare Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed, tillsammans fem.
And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
Hananjas söner voro Pelatja och Jesaja, vidare Refajas söner, Arnans söner, Obadjas söner och Sekanjas söner.
And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
Sekanjas söner voro Semaja, Semajas söner voro Hattus, Jigeal, Baria, Nearja och Safat, tillsammans sex.
And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
Nearjas söner voro Eljoenai, Hiskia och Asrikam, tillsammans tre.
And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
Eljoenais söner voro Hodauja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani, tillsammans sju.