Job 18

Then answered Bildad the Shuhite, and said,
Bildad din Şuah a luat cuvîntul şi a zis:
How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.
,,Cînd vei pune capăt acestor cuvîntări? Vino-ţi în minte şi apoi vom vorbi.
Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?
Pentruce ne socoţi atît de dobitoci? Pentru ce ne priveşti ca pe nişte vite?
He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?
Oare pentru tine, care te sfîşii în mînia ta, s'ajungă pustiu pămîntul, şi să se strămute stîncile din locul lor?
Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.
5. Da, lumina celui rău se va stinge, şi flacăra din focul lui, nu va mai străluci.
The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.
Se va întuneca lumina în cortul lui, şi se va stinge candela deasupra lui.
The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.
Paşii lui cei puternici se vor strîmta; şi, cu toate opintirile lui, va cădea.
For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.
Căci calcă cu picioarele pe laţ, şi umblă prin ochiuri de reţea;
The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.
este prins în cursă de călcăi, şi laţul pune stăpînire pe el;
The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.
capcana în care se prinde este ascunsă în pămînt, şi prinzătoarea îi stă pe cărare.
Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
De jur împrejur îl apucă spaima, şi -l urmăreşte pas cu pas.
His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.
Foamea îi mănîncă puterile, nenorocirea este alături de el.
It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.
Mădularele îi sînt mistuite unul după altul, mădularele îi sînt mîncate de întîiul născut al morţii.
His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.
Este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost, şi este tîrît spre împăratul spaimelor.
It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.
Nimeni din ai lui nu locuieşte în cortul lui, pucioasă este presărată pe locuinţa lui.
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.
Jos, i se usucă rădăcinile; sus îi sînt ramurile tăiate.
His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
Îi piere pomenirea de pe pămînt, numele lui nu mai este pe uliţă.
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
Este împins din lumină în întunerec, şi este izgonit din lume.
He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.
Nu lasă nici moştenitori, nici sămînţă în poporul său, nicio rămăşiţă vie în locurile în cari locuia.
They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.
Neamurile cari vor veni se vor uimi de prăpădirea lui, şi neamul de acum va fi cuprins de groază.
Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.
Aceasta este soarta celui rău, aceasta este soarta celui ce nu cunoaşte pe Dumnezeu.``