Genesis 2

Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
Astfel au fost sfîrşite cerurile şi pămîntul, şi toată oştirea lor.
And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
În ziua a şaptea Dumnezeu Şi -a sfîrşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S'a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
Dumnezeu a binecuvîntat ziua a şaptea şi a sfinţit -o, pentrucă în ziua aceasta S'a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.
These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,
Iată istoria cerurilor şi a pămîntului, cînd au fost făcute.
And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
În ziua cînd a făcut Domnul Dumnezeu un pămînt şi ceruri, nu era încă pe pămînt nici un copăcel de cîmp şi nici o iarbă de pe cîmp nu încolţea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pămînt şi nu era nici un om ca să lucreze pămîntul.
But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
Ci un abur se ridica de pe pămînt şi uda toată faţa pămîntului.
And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i -a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s'a făcut astfel un suflet viu.
And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care -l întocmise.
And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pămînt tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mîncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.
And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
Un rîu ieşea din Eden şi uda grădina; şi de acolo se împărţea şi se făcea patru braţe.
The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
Numele celui dintîi este Pison; el înconjoară toată ţara Havila, unde se găseşte aur.
And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
Aurul din ţara aceasta este bun; acolo se găseşte şi bedelion şi piatră de onix.
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
Numele rîului al doilea este Ghihon; el înconjoară toată ţara Cuş.
And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
Numele celui de al treilea este Hidechel: el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea rîu este Eufratul.
And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l -a aşezat în grădina Edenului, ca s'o lucreze şi s'o păzească.
And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ,,Poţi să mănînci după plăcere din orice pom din grădină;
But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit.``
And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
Domnul Dumnezeu a zis: ,,Nu este bine ca omul să fie singur; am să -i fac un ajutor potrivit pentru el.``
And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
Domnul Dumnezeu a făcut din pămînt toate fiarele cîmpului şi toate păsările cerului; şi le -a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care -l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela -i era numele.
And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor cîmpului; dar, pentru om, nu s'a găsit niciun ajutor, care să i se potrivească.
And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
Atunci Domnul Dumnezeu a trimes un somn adînc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.
And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus -o la om.
And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
Şi omul a zis: ,,Iată în sfîrşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentrucă a fost luată din om.``
Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
Deaceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.
And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
Omul şi nevasta lui erau amîndoi goi, şi nu le era ruşine.