Galatians 6

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, cari sînteţi duhovniceşti, să -l ridicaţi cu duhul blîndeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşală singur.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în ce -l priveşte pe el, şi nu cu privire la alţii;
For every man shall bear his own burden.
căci fiecare îşi va purta sarcina lui însuş.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
Cine primeşte învăţătura în Cuvînt, să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce -l învaţă.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Nu vă înşelaţi: ,,Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.`` Ce samănă omul, aceea va şi secera.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
Cine samănă în firea lui pămîntească, va secera din firea pămîntească putrezirea; dar cine samănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa vecinică.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Aşa dar, cît avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
Uitaţi-vă cu ce slove mari v'am scris, cu însăş mîna mea!
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
Toţi ceice umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiţi tăerea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru Crucea lui Hristos.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
Căci nici ei, cari au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi să primiţi tăierea împrejur, pentruca să se laude ei cu trupul vostru.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
În ce mă priveşte, departe de mine gîndul să mă laud cu altceva decît cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
Căci în Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sînt nimic, ci a fi o făptură nouă.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
Şi peste toţi ceice vor umbla după dreptarul acesta şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare!
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentrucă port semnele Domnului Isus pe trupul meu.
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians written from Rome.
Fraţilor, harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin