Galatians 5

Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
Rămîneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăş supt jugul robiei.
Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.
For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
Şi mărturisesc iarăş încă odată oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea.
Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
Voi, cari voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v'aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har.
For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii.
For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n'au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste.
Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
Voi alergaţi bine: cine v'a tăiat calea ca să n'ascultaţi de adevăr?
This persuasion cometh not of him that calleth you.
Înduplecarea aceasta nu vine dela Cel ce v'a chemat.
A little leaven leaveneth the whole lump.
Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala.
I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
Eu, cu privire la voi, am, în Domnul, încrederea că nu gîndiţi altfel. Dar cel ce vă tulbură, va purta osînda, oricine ar fi el.
And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
Cît despre mine, fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sînt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s'a dus.
I would they were even cut off which trouble you.
Şi, schilodească-se odată cei ce vă tulbură!
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pămîntească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Căci toată Legea se cuprinde într'o singură poruncă: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.``
But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
Dar dacă vă muşcaţi şi vă mîncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii.
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
Zic dar: umblaţi cîrmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pămînteşti.
For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
Căci firea pămîntească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pămînteşti: sînt lucruri protivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.
But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
Dacă sînteţi călăuziţi de Duhul, nu sînteţi supt Lege.
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Şi faptele firii pămînteşti sînt cunoscute, şi sînt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrînarea,
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mîniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide,
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
Meekness, temperance: against such there is no law.
blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pămîntească împreună cu patimile şi poftele ei.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Dacă trăim Duhul, să şi umblăm prin Duhul.
Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărîtîndu-ne unii pe alţii, şi pizmuindu-ne unii pe alţii.