Psalms 97

The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.
Pan króluje; wyskakuj ziemio, a wesel się mnóstwo wysep!
Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.
Obłok i ciemność około niego; sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy jego.
A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.
Ogień przed obliczem jego idzie, a zapala w około nieprzyjaciół jego.
His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.
Błyskawice jego oświecają okrąg świata, co widząc ziemia zadrżała.
The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.
Góry jako wosk rozpływają się przed obliczem Pańskiem, przed obliczem Pana wszystkiej ziemi.
The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.
Niebiosa opowiadają sprawiedliwość jego, a wszystkie narody oglądają chwałę jego.
Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.
Niechże będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą obrazom, którzy się chlubią w bałwanach; kłaniajcież mu się wszyscy bogowie.
Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.
To usłyszawszy Syon rozweseli się, a radować się będą córki Judzkie, dla sądów twoich, Panie!
For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.
Albowiemeś ty Pan najwyższy na wszystkiej ziemi, a bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów.
Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie złe w nienawiści; on strzeże świętych swoich, a z ręki niepobożnych wyrywa ich.
Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.
Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca.
Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.
Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości jego.