Philippians 4

Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.
Przetoż, bracia moi mili i pożądani! radości i korono moja! tak stójcie w Panu, najmilsi moi!
I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.
Ewodyi proszę i Syntychy proszę, aby jednegoż rozumienia były w Panu.
And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.
Proszę też i cię, towarzyszu wierny! bądź tym na pomoc, które w Ewangielii wespół ze mną pracowały, i z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księgach żywota.
Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.
Radujcie się zawsze w Panu; znowu mówię, radujcie się.
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.
Skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom; Pan blisko jest.
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Nie troszczcie się o żadną rzecz, ale we wszystkiem przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome u Boga.
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
A dalej mówiąc, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeźli która cnota i jeźli która chwała, o tem przemyślajcie.
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
Czegoście się też nauczyli i coście przyjęli, i słyszeli, i widzieli przy mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami.
But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again; wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity.
A uradowałem się wielce w Panu, żeście się już wżdy znowu zazielenili w swojem staraniu o mię, jakoż i staraliście się o to, lecz wam na sposobnym czasie schodziło.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.
Nie żebym to mówił dla niedostatku; bomci się ja nauczył, na tem przestawać, co mam.
I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.
Umiem i uniżać się, umiem i obfitować; wszędy i we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony i nasyconym być, i łaknąć, i obfitować, i niedostatek cierpieć;
I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila.
Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction.
Wszakże dobrzeście uczynili, żeście społecznie dogodzili uciskowi mojemu.
Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only.
A wiecie i wy Filipensowie, iż na początku Ewangielii, gdym wyszedł z Macedonii, żaden mi zbór nie udzielił na rachunek dawania i brania, tylko wy sami;
For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity.
Ponieważ i do Tesaloniki raz i drugi, czego potrzeba było, posłaliście mi,
Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
Nie przeto, żebym datku szukał; ale szukam pożytku, który by obfitował na rachunku waszym.
But I have all, and abound: I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odour of a sweet smell, a sacrifice acceptable, wellpleasing to God.
Gdyżem odebrał wszystko i mam dostatek, pełenem, wziąwszy od Epafrodyta, co posłano od was, wonność dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i Bogu się podobającą.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.
A Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszę według bogactwa swego, chwalebnie, w Chrystusie Jezusie.
Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.
A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
Salute every saint in Christ Jesus. The brethren which are with me greet you.
Pozdrówcie wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną.
All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household.
Pozdrawiają was wszyscy święci; ale osobliwie, którzy są z cesarskiego domu.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. It was written to the Philippians from Rome by Epaphroditus.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.