Matthew 28

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
A gdy się skończył sabat, i już świtało na pierwszy dzień onego tygodnia, przyszła Maryja Magdalena i druga Maryja, aby grób oglądały.
And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.
A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi; albowiem Anioł Pański zstąpiwszy z nieba, przystąpił i odwalił kamień ode drzwi, i usiadł na nim.
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:
A było wejrzenie jego jako błyskawica, a szata jego biała jako śnieg.
And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.
A ci, którzy strzegli grobu, drżeli, bojąc się go, i stali się jako umarli.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.
Ale Anioł odpowiadając, rzekł do niewiast: Nie bójcie się wy; boć wiem, iż Jezusa ukrzyżowanego szukacie.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan.
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.
A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał; a oto uprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; otom wam powiedział.
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.
Tedy wyszedłszy prędko od grobu z bojaźnią i z radością wielką, bieżały, aby to opowiedziały uczniom jego.
And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.
A gdy szły, aby to opowiedziały uczniom jego, oto Jezus spotkał się z niemi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one przystąpiwszy, uchwyciły się nóg jego i pokłoniły mu się.
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
Tedy im rzekł Jezus: Nie bójcie się; idźcie, opowiedzcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mię ujrzą.
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.
A gdy one poszły, oto niektórzy z straży przyszedłszy do miasta, oznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, co się stało.
And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,
Którzy zgromadziwszy się z starszymi, i naradziwszy się, dali niemało pieniędzy żołnierzom,
Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.
Mówiąc: Powiadajcie, iż uczniowie jego w nocy przyszedłszy, ukradli go, gdyśmy spali.
And if this come to the governor's ears, we will persuade him, and secure you.
A jeźliby się to do starosty doniosło, my go namówimy, a was bezpiecznymi uczynimy.
So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.
A oni wziąwszy pieniądze, uczynili, jako ich nauczono. I rozniosła się ta powieść między Żydy aż do dnia dzisiejszego.
Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.
Lecz jedenaście uczniów poszli do Galilei na górę, gdzie im był naznaczył Jezus.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.
Ale ujrzawszy go, pokłonili mu się; lecz niektórzy wątpili.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.
Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:
Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego;
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.