Matthew 27

When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:
A gdy było rano, weszli w radę wszyscy przedniejsi kapłani i starsi ludu przeciwko Jezusowi, aby go zabili;
And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor.
I związawszy go, wiedli i podali Ponckiemu Piłatowi, staroście.
Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,
Tedy Judasz, który go był wydał, widząc, iż był osądzony, żałując tego, wrócił trzydzieści srebrników, przedniejszym kapłanom i starszym ludu.
Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that.
Mówiąc: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną! A oni rzekli: Cóż nam do tego? ty ujrzysz!
And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself.
A porzuciwszy one srebrniki w kościele, odszedł, a odszedłszy powiesił się.
And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood.
Ale przedniejsi kapłani wziąwszy one srebrniki, mówili: Nie godzi się ich kłaść do skarbu kościelnego, gdyż zapłata jest krwi.
And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.
I naradziwszy się, kupili za nie rolę garncarzową na pogrzeb gościom.
Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.
Dlatego ona rola nazwana jest rolą krwi, aż do dnia dzisiejszego.
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value;
Tedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremijasza proroka, mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę oszacowanego, który był oszacowany od synów Izraelskich;
And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.
I dali je za rolę garncarzową, jako mi postanowił Pan.
And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.
A Jezus stał przed starostą; i pytał go starosta, mówiąc: Tyżeś jest on król żydowski? A Jezus mu rzekł: Ty powiadasz.
And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.
A gdy nań skarżyli przedniejsi kapłani i starsi, nic nie odpowiedział.
Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?
Tedy mu rzekł Piłat: Nie słyszyszże jako wiele przeciwko tobie świadczą?
And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly.
Lecz mu nie odpowiedział i na jedno słowo, tak iż się starosta bardzo dziwował.
Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would.
Ale na święto zwykł był starosta wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego by chcieli.
And they had then a notable prisoner, called Barabbas.
I mieli natenczas więźnia znacznego, którego zwano Barabbasz.
Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ?
A gdy się zebrali, rzekł do nich Piłat: Któregoż chcecie, abym wam wypuścił? Barabbasza, czyli Jezusa, którego zowią Chrystusem?
For he knew that for envy they had delivered him.
Bo wiedział, iż go z nienawiści wydali.
When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him.
A gdy on siedział na sądowej stolicy, posłała do niego żona jego, mówiąc: Nie miej żadnej sprawy z tym sprawiedliwym; bom wiele ucierpiała dziś we śnie dla niego.
But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.
Ale przedniejsi kapłani i starsi namówili lud, aby prosili o Barabbasza, a Jezusa, aby stracili.
The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas.
A odpowiadając starosta, rzekł im: Którego chcecie, abym wam z tych dwóch wypuścił? a oni odpowiedzieli: Barabbasza.
Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified.
Rzekł im Piłat: Cóż tedy uczynię z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Rzekli mu wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany.
And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified.
A starosta rzekł: Cóż wżdy złego uczynił? Ale oni tem bardziej wołali, mówiąc: Niech będzie ukrzyżowany!
When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.
A widząc Piłat, iż to nic nie pomagało, ale owszem się większy rozruch wszczynał, wziąwszy wodę, umył ręce przed ludem, mówiąc: Nie jestem ja winien krwi tego sprawiedliwego; wy ujrzycie.
Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.
A odpowiadając wszystek lud, rzekł: Krew jego na nas i na dziatki nasze.
Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified.
Tedy im wypuścił Barabbasza; ale Jezusa ubiczowawszy, wydał go, aby był ukrzyżowany.
Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers.
Tedy żołnierze starościni przywiódłszy Jezusa na ratusz, zebrali do niego wszystkę rotę;
And they stripped him, and put on him a scarlet robe.
A zewlekłszy go, przyodziali go płaszczem szarłatowym;
And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!
I uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego, i dali trzcinę w prawą rękę jego, a upadając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: Bądź pozdrowiony, królu żydowski!
And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head.
A plując na niego, wzięli onę trzcinę, i bili go w głowę jego.
And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him.
A gdy się z niego naśmiali, zewlekli go z onego płaszcza, i oblekli go w szatę jego, i wiedli go, aby był ukrzyżowany.
And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross.
A wychodząc znaleźli człowieka Cyrenejczyka, imieniem Szymon; tego przymusili, aby niósł krzyż jego.
And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,
A przyszedłszy na miejsce rzeczone Golgota, które zowią miejscem trupich głów,
They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink.
Dali mu pić ocet z żółcią zmieszany; a skosztowawszy, nie chciał pić.
And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.
A ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego, i miotali los, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka: Rozdzielili sobie szaty moje, a o odzienie moje los miotali.
And sitting down they watched him there;
A siedząc, strzegli go tam.
And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
I przybili nad głową jego winę jego napisaną: Ten jest Jezus, król żydowski.
Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left.
Byli też ukrzyżowani z nim dwaj zbójcy, jeden po prawicy, a drugi po lewicy.
And they that passed by reviled him, wagging their heads,
A ci, którzy mimo chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami swojemi,
And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.
I mówiąc: Ty, co rozwalasz kościół, a w trzech dniach budujesz go, ratuj samego siebie; jeźliś jest Syn Boży, zstąp z krzyża.
Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said,
Także i przedniejsi kapłani z nauczonymi w Piśmie, i z starszymi, naśmiewając się, mówili:
He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.
Inszych ratował, a samego siebie ratować nie może; jeźliż jest król Izraelski, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy mu.
He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.
Dufał w Bogu, niechże go teraz wybawi, jeźli się w nim kocha; boć powiedział: Jestem Synem Bożym.
The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.
Także też i zbójcy, którzy byli z nim ukrzyżowani, urągali mu.
Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.
A od szóstej godziny stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do dziewiątej godziny.
And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?
A około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, Lama Sabachtani! to jest, Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?
Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.
Tedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Elijasza ten woła.
And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.
A zarazem bieżawszy jeden z nich, wziął gąbkę, i napełnił ją octem, a włożywszy na trzcinę, dał mu pić.
The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.
A drudzy mówili: Zaniechaj; patrzajmy, jeźli przyjdzie Elijasz, aby go wybawił.
Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.
Ale Jezus zawoławszy po wtóre głosem wielkim, oddał ducha.
And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent;
A oto zasłona kościelna rozerwała się na dwoje od wierzchu aż do dołu, i trzęsła się ziemia, a skały się rozpadały.
And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose,
I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało:
And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.
A wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu jego, weszli do miasta świętego, i pokazali się wielom.
Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.
Tedy setnik i ci, co z nim Jezusa strzegli, widząc trzęsienie ziemi, i to, co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: Prawdziwieć ten był Synem Bożym.
And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:
A było tam wiele niewiast z daleka się przypatrujących, które były przyszły za Jezusem od Galilei, posługując mu;
Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedee's children.
Między któremi była Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jakóbowa i Jozesowa, i matka synów Zebedeuszowych.
When the even was come, there came a rich man of Arimathæa, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple:
A gdy był wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatyi, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym.
He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered.
Ten przyszedłszy do Piłata, prosił o ciało Jezusowe. Tedy Piłat rozkazał, aby mu było ono ciało oddane;
And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth,
A Józef wziąwszy ono ciało, uwinął je w czyste prześcieradło;
And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed.
I położył je w nowym grobie swoim, który był w opoce wykował; a przywaliwszy do drzwi grobowych kamień wielki, odszedł.
And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.
A była tam Maryja Magdalena, i druga Maryja, które siedziały przeciwko grobowi.
Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate,
A drugiego dnia, który był pierwszy po przygotowaniu, zgromadzili się przedniejsi kapłani i Faryzeuszowie do Piłata.
Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again.
Mówiąc: Panie! wspomnieliśmy, iż on zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żyw był: Po trzech dniach zmartwychwstanę.
Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.
Rozkaż tedy obwarować grób aż do dnia trzeciego, by snać przyszedłszy uczniowie jego w nocy, nie ukradli go, i nie powiedzieli ludowi, iż powstał od umarłych; i będzie pośledni błąd gorszy niż pierwszy.
Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can.
Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcież, obwarujcie, jako umiecie.
So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.
A oni poszedłszy, osadzili grób strażą, zapieczętowawszy kamień.