Galatians 6

Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
Bracia! jeźliby też człowiek zachwycony był w jakim upadku, wy duchowni: naprawiajcie takiego w duchu cichości, upatrując każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy.
For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Albowiem jeźli kto mniema, żeby czem był, nie będąc niczem, takiego zawodzi własny umysł jego.
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Ale każdy niechaj własnego swego uczynku doświadcza, a tedy sam w sobie chwałę mieć będzie, a nie w drugim.
For every man shall bear his own burden.
Albowiem każdy swoje własne brzemię poniesie.
Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
A niech udziela ten, który bywa nauczany w słowie, temu, który go naucza, ze wszystkich dóbr.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Nie błądźcie; Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem cobykolwiek siał człowiek, to też żąć będzie.
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
Bo kto sieje ciału swemu, z ciała żąć będzie skażenie; ale kto sieje duchowi, z ducha żąć będzie żywot wieczny.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
A dobrze czyniąc nie słabiejmy; albowiem czasu swojego żąć będziemy nie ustawając.
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.
Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
Widzicie, jakim długi list wam napisał ręką moją.
As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
Którzykolwiek chcą być pozorni według ciała, ci was przymuszają, abyście się obrzezali, tylko aby dla krzyża Chrystusowego prześladowania nie cierpieli.
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
Albowiem i ci, którzy się obrzezują, nie zachowywują zakonu sami, ale chcą, abyście się wy obrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili.
But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
Ale ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić, tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mi jest świat ukrzyżowany, a ja światu.
For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.
Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezka nic nie waży, ani nieobrzezka, ale nowe stworzenie.
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
A którzykolwiek według tego sznuru postępować będą, pokój na nich przyjdzie i miłosierdzie, i na lud Boży Izraelski.
From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
Na ostatek niechaj mi nikt trudności nie zadaje; albowiem ja piętna Pana Jezusowe noszę na ciele mojem.
Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians written from Rome.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.