Ecclesiastes 10

Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour.
Jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski: tak człowieka z mądrości i z sławy zacnago trochę głupstwa oszpeca.
A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left.
Serce mądrego jest po prawej stronie jego; ale serce głupiego po lewej stronie jego.
Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool.
I na ten czas, gdy głupi drogą idzie, serce jego niedostatek cierpi; bo pokazuje wszystkim, że głupim jest.
If the spirit of the ruler rise up against thee, leave not thy place; for yielding pacifieth great offences.
Jeźliby duch panującego powstał przeciwko tobie, nie opuszczaj miejsca twego; albowiem pokora wstręt czyni grzechom wielkim.
There is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceedeth from the ruler:
Jest złe, którem widział pod słońcem, to jest, błąd, który pochodzi od zwierzchności:
Folly is set in great dignity, and the rich sit in low place.
Że głupi wywyższani bywają w godności wielkiej, a bogaci w mądrość nisko siadają;
I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.
Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących piechotą jako sługi.
He that diggeth a pit shall fall into it; and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him.
kto kopie dół, sam weń wpada; a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi.
Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.
Kto przenosi kamienie, urazi się niemi; a kto łupie drwa, niebezpieczen jest od nich.
If the iron be blunt, and he do not whet the edge, then must he put to more strength: but wisdom is profitable to direct.
Jeźliże się stępi żelazo, a nie naostrzyłby ostrza jego, tedy mocy przyłożyć musi; ale to daleko lepiej mądrość sprawić może.
Surely the serpent will bite without enchantment; and a babbler is no better.
Jeźli ukąsi wąż przed zaklęciem, nic nie pomogą słowa zaklinacza.
The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
Słowa ust mądrego są wdzięczne; ale wargi głupiego pożerają go.
The beginning of the words of his mouth is foolishness: and the end of his talk is mischievous madness.
Początek słów ust jego głupstwo, a koniec powieści jego wielkie błazeństwo.
A fool also is full of words: a man cannot tell what shall be; and what shall be after him, who can tell him?
Bo głupi wiele mówi, choć nie wie ten człowiek, co ma być. Albowiem któż mu oznajmi, co po nim nastanie?
The labour of the foolish wearieth every one of them, because he knoweth not how to go to the city.
Głupi pracują aż do ustania, a przecie nie mogą dojść do miasta.
Woe to thee, O land, when thy king is a child, and thy princes eat in the morning!
Biada tobie, ziemio! której król jest dziecięciem, i której książęta rano biesiadują.
Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season, for strength, and not for drunkenness!
Błogosławionaś ty, ziemio! której król jest synem zacnych, a której książęta czasu słusznego jadają dla posilenia, a nie dla opilstwa.
By much slothfulness the building decayeth; and through idleness of the hands the house droppeth through.
Dla lenistwa się dach pochyla, a dla osłabiałych rąk przecieka dom.
A feast is made for laughter, and wine maketh merry: but money answereth all things.
Dla uweselenia gotują uczty, i wino rozwesela żywot; ale pieniądze do wszystkiego dopomagają.
Curse not the king, no not in thy thought; and curse not the rich in thy bedchamber: for a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter.
Ani w myśli twojej królowi nie złorzecz, ani w skrytym pokoju twoim nie przeklinaj bogatego; albowiem i ptak niebieski doniósłby ten głos; a to, co ma skrzydła, objawiłoby powieść twoję.